Okna drewniane są lepsze

7 lat temu

Dlaczego okna drew­ni­ane? Czym drewno przewyższa inne technologie?

Główne zalety okien drew­ni­anych to:

Este­tyka

Drewno to surowiec od wieków wyko­rzysty­wany do pro­dukcji okien. Sprawd­zony, nat­u­ralny mate­riał przy­jazny środowisku. Starzeje się z god­noś­cią i można go w każdej chwili odnowić. Pozwala się dowol­nie bar­wić, nie stwarza prak­ty­cznie żad­nych barier wykon­aw­czych– zarówno przy odt­warza­niu sto­larki zabytkowej jak i w nowoczes­nych obiektach.

Drewno tworzy przy­jazną atmos­ferę w budynkach, nie stwarza zagroże­nia dla naszego zdrowia oraz posi­ada przy­jazną tem­per­aturę powierzchni. Drewno nie naład­owuje się elek­trostaty­cznie, dzięki czemu nie przy­ciąga brudu. Różnorodne gatunki, usło­je­nia, bardzo sze­rokie możli­wości wybar­wienia zaspokoją najbardziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Zobacz przykład­owe realizacje

Nowoczesne tech­nolo­gie

Dzięki coraz nowocześniejszym tech­nolo­giom jesteśmy w stanie na etapie pro­dukcji wye­lim­i­nować wiele wad kon­struk­cyjnych, które stwarzały prob­lemy przed wielu laty. Ramy i skrzy­dła oki­enne wyko­nane są z drewna kle­jonego warst­wowo. Wszys­tko po to, by wydobyć nat­u­ralną cechę drewna jaką jest duża szty­wność. W pro­ce­sie pro­dukcji kle­jonki drewno podlega najpierw obróbce ter­micznej – jest sus­zone do właś­ci­wego poziomu wilgo­t­ności, czyli do 12 %, następ­nie elimin­uje się sęki, spęka­nia i inne niedoskon­ałości. W ten sposób uzyskuje się wysok­iej jakości surowiec do pro­dukcji sto­larki oki­en­nej i drzwiowej.

Wysok­iej jakości kan­tówka drew­ni­ana jest jedną z najważniejszych skład­owych okna wpły­wa­ją­cych na trwałość jego kon­strukcji oraz na trwałość powłoki lakierniczej.

Trwałość

Sto­larka oki­enna wyko­nana z drewna speł­nia wysokie wyma­gania tech­niczne i jest wyjątkowo trwała. Nowoczesne okna drew­ni­ane są skutecznie zabez­pieczane przed dzi­ałaniem warunków atmos­fer­ycznych a także przed wszelkiego rodzaju szkod­nikami niszczą­cymi drewno. Stosowane w pro­ce­sie tech­no­log­icznym impreg­naty i pod­kłady do drewna głęboko wnikają w jego struk­turę, uszczel­ni­a­jąc jego pory. Mają one również właś­ci­wości grzybobójcze.

Pomimo zas­tosowa­nia najlep­szych środ­ków impreg­nu­ją­cych i kon­ser­wu­ją­cych sto­larkę, nie­u­niknione jest odnaw­ianie okien co kilka lub kilka­naś­cie lat. Na to, jak szy­bko trzeba będzie przeprowadzić renowację duży wpływ ma wiele czyn­ników, jed­nak najważniejszy z nich to dbałość bieżąca o sto­larkę. Ważné jest oczyszczanie ram i okien przy­na­jm­niej dwa razy do roku z wszel­kich zabrudzeń. Nałoże­nie po wyko­na­niu tych czyn­ności spec­jal­nego środka pielę­gna­cyjnego przez­nac­zonego do pielę­gnacji sto­larki, przy­czyni się do wydoby­cia koloru, uelasty­cznienia powłoki i do jej kon­serwacji. Zabiegi pielę­gna­cyjne są ważnym ele­mentem przy­czy­ni­a­ją­cym się do zwięk­szenia trwałości powłoki lakier­niczej oraz do przedłuże­nia okresów międzyrenowacyjnych.

Sto­larka drew­ni­ana charak­teryzuje się wysoką wytrzy­małoś­cią na dzi­ałanie ognia. Wynika to z niskiego wskaźnika prze­wod­nictwa cieplnego. W cza­sie pożaru zewnętrzne spalone warstwy drewna izolują głęb­sze warstwy, co powoduje że drewno spala się wolno. W trak­cie pale­nia nie wydziela szkodli­wych sub­stancji. Wszelkie uszkodzenia okien drew­ni­anych są możliwe do usunię­cia – rysy, pęknię­cia, czy też poważniejsze uszkodzenia spowodowane niejed­nokrot­nie przez naszych czteronożnych pupili, wła­ma­nia, grado­bi­cie itp.

Należy pamię­tać, że nieza­leżnie od usterki okna drew­ni­ane zawsze da się naprawić.

Nowoczesne tech­nolo­gie i rozwiąza­nia pozwalają na wypro­dukowanie okien, które będą nam służyły przez kilka­dziesiąt lat i to bez konieczności mal­owa­nia czy kon­ser­wowa­nia.

Pro­dukowane przez ABA Wik­tor­czyk okna drewniano-​aluminiowe posi­adają od strony zewnętrznej okładz­inę z alu­minium, która zabez­piecza drewno przed dzi­ałaniem szkodli­wych czyn­ników atmosferycznych.

Zobacz ofertę okien

Bez­pieczeństwo

Bardzo ważną zaletą okien drew­ni­anych jest ich szty­wność. Szty­wna i solidna kon­strukcja stanowi doskon­ałą bari­erę zabez­piecza­jącą przed niech­cianymi gośćmi. Okna drew­ni­ane trudno wyważyć. W połącze­niu z sze­roką gamą dostęp­nych zabez­pieczeń anty­wła­man­iowych stanowią doskon­ała bari­erę antywłamaniową.

Ekolo­gia

Drewno jest surow­cem nat­u­ral­nym, w pełni odnaw­ial­nym oraz podle­ga­ją­cym rozkład­owi bio­log­icznemu. Nie zaśmieca naszego środowiska.
Drewno ma doskon­ałe właś­ci­wości izo­la­cyjne, co czyni go mate­ri­ałem energooszczędnym.

Ceny okien drewnianych

Okna drew­ni­ane to inwest­y­cja długofalowa.

Cena zakupu dobrej jakości okien drew­ni­anych jest wyższa niż prze­cięt­nej jakości okien plas­tikowych, ale po lat­ach okazuje się że drewno wytrzy­muje próbę czasu i inwest­y­cja procentuje.

Ceny okien

Od kilkudziesię­ciu lat Firma Wik­tor­czyk zaj­muje się pro­dukcją sto­larki drew­ni­anej. Drewno to nasze życie. Wyrośliśmy wśród stosów desek, naszym zaba­wom towarzyszył zapach sus­zonego drewna. Dbamy o to, by ofer­owana przez nas sto­larka była wyko­nana z najlep­szych mate­ri­ałów, by cieszyła naszych Klientów.