Czy okna drewniane są bezpieczne?

2 miesiące temu

Drew­ni­ane okna od lat cenione są ze względu na swój ele­gancki wygląd oraz trwałość, to jed­nak nieje­dyne ich zalety. Warto wiedzieć, iż na rynku coraz więk­szą pop­u­larność zdoby­wają drew­ni­ane okna anty­wła­man­iowe, które doskonale chronią dom przed wła­maniem. W poniższym wpisie wyjaś­ni­amy, dlaczego okna wyko­nane z drewna najlepiej zabez­pieczają przed intruzami, a także, w jaki sposób chronią one przed pożarem domu.

Anty­wła­man­iowe okna drewniane

Wbrew pozorom nowoczesne sys­temy chroniące dom przed wła­maniem nie są domeną okien plas­tikowych, lecz drew­ni­anych. Okna z drewna wyposaża się w różné ele­menty zabez­piecza­jące, w tym:

  • oku­cia anty­wła­man­iowe o pod­wyżs­zonej odporności i klasach od RC1 do RC3,
  • punkty zaczepowe,
  • ryglowane klamki anty­wła­man­iowe na klucz i przycisk,
  • płytki antyprzewierce­niowe,
  • kon­tak­tron stan­dar­d­owy lub zin­te­growany z oku­ciem obwiedniowym,
  • spec­jalne oszk­le­nie anty­wła­man­iowe klasy P4, które bardzo trudno jest rozbić.

Drewno jest mate­ri­ałem, który ide­al­nie nadaje się do pro­dukcji bez­piecznych okien – jest niezwykle wytrzy­małe i trwałe (szczegól­nie z takich gatunków drzew, jak: mod­rzew, dąb i mer­anti), a stwor­zone z niego ramy oki­enne są szty­wne, dlat­ego bardzo trudno je pod­ważyć. Nowoczesne okna wykony­wane są z kilku warstw drewna, co czyni je kon­strukcją sto­sunkowo ciężką, ale jed­nocześnie wyjątkowo stabilną.

Ucz­ciwi pro­du­cenci poświad­czają jakość swoich wyrobów za pomocą odpowied­nich cer­ty­fikatów. Zapew­ni­ają także mon­taż, który w dużej mierze decy­duje o praw­idłowym dzi­ała­niu okna. Planu­jąc zmi­anę okien na anty­wła­man­iowe, w pier­wszej kole­jności warto zad­bać o zabez­piecze­nie tych miejsc, do których łatwo się dostać, czyli parteru i piwnicy.

Prze­ci­w­pożarowe okna drewniane

Choć wydawać by się mogło, że drewno jest mate­ri­ałem łat­wopal­nym, w cza­sie pożaru drew­ni­ane okna są bez­pieczniejsze dla domown­ików niż okna z tworzyw sztucznych. Pro­ces spala­nia drewna jest kon­trolowany (co nie ma miejsca w cza­sie spala­nia plas­tiku), tzn. trwa od kilku­nastu do kilkudziesię­ciu minut, a pow­stałe zwę­gle­nia chronią przed zapale­niem się sąsiadu­ją­cych elementów.

Pon­adto okna drew­ni­ane wydzielają mniej dymu i wytrzy­mują tem­per­atury do nawet 200 stopni Cel­sjusza, pod­czas gdy okna z innych surow­ców palą się już w 110130 stop­ni­ach. Drew­ni­ana rama nie odksz­tałca się tak szy­bko jak rama plas­tikowa, zabez­piecza więc dłużej szybę przed pęknię­ciem. Chroni to przed nagłym dopły­wem tlenu i rozprzestrze­nie­niem się ognia.