Jak wygląda montaż drzwi zewnętrznych?

2 miesiące temu

Bez praw­idłowo przeprowad­zonego mon­tażu drzwi zewnętrzne nie będą speł­niać wszys­t­kich przyp­isanych im funkcji. Zatrud­ni­a­jąc fachową ekipę mamy pewność, że drzwi wejś­ciowe zostaną dobrze osad­zone. Nie oznacza to jed­nak, iż samodzielny mon­taż nie może być skuteczny. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jak krok po kroku pre­cyzyjnie zamon­tować drzwi zewnętrzne.

Jak przy­go­tować się do mon­tażu drzwi?

Pracę warto rozpocząć od przeczy­ta­nia instrukcji, nawet jeśli wcześniej mieliśmy do czynienia z mon­tażem drzwi, ponieważ poszczególne mod­ele mogą się od siebie różnić deta­lami. W instrukcji zna­jdziemy infor­ma­cje, które narzędzia będą nam potrzebne. Po roz­pakowa­niu paczki powinno się policzyć i obe­jrzeć dokład­nie wszys­tkie części, aby upewnić się, czy czegoś nie brakuje oraz czy żaden ele­ment nie uległ uszkodzeniu.

Zakłada­jąc drzwi trzeba zaopa­trzyć się m.in. w: poziomicę, kątownik, wkręty, wier­tarkę, śrubokręty, młotek, klej czy piankę mon­tażową. Należy liczyć się z tym, że mon­taż drzwi może zająć nawet cały dzień i potrzebna będzie druga osoba do pomocy.

Zasady mon­tażu drzwi zewnętrznych

Mon­taż poprzedza dokładne zmierze­nie oraz oczyszcze­nie i zagrun­towanie krawędzi otworu w ścianie, czyli ościeży. Kole­jność mon­towa­nia drew­ni­anych drzwi zewnętrznych jest następująca:

1. Wstępny mon­taż ościeżnicy. W przy­padku ściany jed­nowarst­wowej ościeżnica powinna zna­j­dować się w połowie grubości muru. Ściany dwuwarst­wowe wyma­gają osadzenia ościeżnicy tuż przy zewnętrznej krawędzi, a ściany trójwarst­wowe: w warst­wie izo­lacji ter­micznej. Ościeżnica musi być odpowied­nio wypoziomowana oraz unieru­chomiona klinami.

2. Tym­cza­sowe założe­nie skrzy­dła drzwiowego w celu sprawdzenia pracy drzwi (otwieranie i zamykanie, dzi­ałanie zamków).

3. Koń­cowy mon­taż ościeżnicy. Wywierce­nie otworów w ścianie i przykręce­nie śrub kotwią­cych, które przytwierdzają ościeżnicę do ściany nośnej.

4. Wypełnie­nie ter­moizo­lacją lub zaprawą cemen­tową szczelin zna­j­du­ją­cych się między ościeżnicą a murem.

5. Przyk­le­je­nie uszczelki paroprzepuszczalnej.

6. Zamon­towanie skrzy­dła drzwi. Przykręce­nie zaw­iasów i osadze­nie na nich drzwi.

7. Zamon­towanie progu i zabez­piecze­nie go izolacją.