Podział okien ze względu na okucia

2 miesiące temu

Oku­cia są inte­gralną częś­cią okna, ponieważ to nimi otwiera się, zamyka i uchyla okna. Nie wszys­tkie oku­cia są takie same, dopa­sowuje się je bowiem do rodzaju okna i poziomu ochrony, który powinny zapew­niać. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jakie oku­cia zna­j­dują się w poszczegól­nych rodza­jach okien i czym wyróż­ni­ają się oku­cia w oknach drewnianych.

Czym są oku­cia okienne?

Oku­cia to nic innego jak klamki, zamki, zaw­iasy i sys­temy anty­wła­man­iowe zamon­towane w ramie okna. Decy­dują one o mech­a­nizmie, w jakim będzie otwierać się oki­en­nica, wpły­wają także na szczel­ność okna. Okna wyposażone w dodatkowe zabez­pieczenia trud­niej jest wyważyć. W nowoczes­nych drew­ni­anych oknach oku­cia mogą być nawet niewidoczne (są to tzw. oku­cia kryte), ponieważ mon­tuje się je pomiędzy skrzy­dłem a ramą, dzięki czemu nie trzeba martwić się o właś­ciwy dobór osłonek.

Rodzaje okien i ich okucia

W drew­ni­anych oknach pio­nowych i balkonowych ważą­cych do 150 kilo­gramów mon­tuje się oku­cia obwied­niowe, które służą do rozwiera­nia i/​lub uchy­la­nia okna. Jest to najbardziej pop­u­larny i uni­w­er­salny rodzaj okuć. Rozmieszcza się je na obwodzie skrzy­dła. Wśród okuć oki­en­nych balkonowych wyróż­nia się oku­cia rozwier­ane pozwala­jące na otwar­cie okna na oścież oraz okna rozwierno-​uchylne z opcją dodatkowego uchyle­nia. W drew­ni­anych oknach z tech­nologią rozwierno-​uchylną mon­tuje się blokadę błęd­nego położe­nia klamki oraz cen­tralną zasuwnicę, dzięki którym otwieranie skrzy­deł staje się o wiele łatwiejsze. Co więcej, obecna w oknach mikrowenty­lacja pozwala na sprawne zmieni­anie pozy­cji skrzy­dła za pomocą tylko jed­nej klamki.

Drew­ni­ane okna tara­sowe posi­adają oku­cia uchylno-​przesuwne w sys­temach PSK lub HSK. Dzięki temu rozwiąza­niu możliwe jest zarówno uchyle­nie skrzy­dła, np. w celu przewi­etrzenia mieszka­nia, jak i prze­sunię­cie skrzy­dła, które zachodząc na drugie skrzy­dło nie zaj­muje dodatkowego miejsca w pomieszcze­niu. W przy­padku bardzo dużych i cięż­kich skrzy­deł tara­sowych sto­suje się sys­temy podnoszono-​przesuwne HS.

Drew­ni­ane okna bezpro­gowe twor­zone są z oku­ci­ami typu PSK oraz HS. Po prowad­nicy ukry­tej w podłodze porusza się skrzy­dło, które zachodzi na część nieru­chomą okna. Bezpro­gowe przeszk­le­nia wyko­rzys­tuje się w oknach balkonowych.

Funkcjon­alne oku­cia w oknach drewnianych

W oknach drew­ni­anych mon­tuje się wiele nowoczes­nych rodza­jów okuć. Jed­nym z nich są oku­cia anty­wła­man­iowe, dostępne w trzech klasach:

  • oku­cia klasy RC1 – zaw­ier­ają narożniki o pod­wyżs­zonej odporności na wła­manie, anty­wła­man­iowe zaczepy stalowe oraz ryglowaną klamkę z kluczykiem;
  • oku­cia klasy RC2 – w ich skład wchodzą stalowe zaczepy anty­wyważe­niowe posi­ada­jące od 7 do 11 punk­tów bez­pieczeństwa, narożniki i zasuwnice z trzpi­eni­ami grzy­bkowymi wyko­nanymi ze stali nierdzewnej, klamka z kluczykiem oraz wkładka anty­rozwierce­niowa, która zakrywa mocowanie;
  • oku­cia klasy RC3 – posi­adają co najm­niej 16 punk­tów bez­pieczeństwa, mech­a­nizm samoza­trza­skowy oraz prze­ci­w­bieżné zamknię­cie środ­kowe bloku­jące możli­wość prze­sunię­cia skrzy­dła okiennego.

Wszys­tkie te ele­menty mają utrud­niać włamywac­zowi wymon­towanie klamki i wyję­cie szyby z ramy. W sys­temach alar­mowych drzwi drew­ni­anych sto­suje się także tzw. kon­tak­tron, czyli czu­jnik otwar­cia. Jego przewaga nad zwykłymi czu­jnikami ruchu jest taka, iż powiadamia on o samej pró­bie sfor­sowa­nia budynku, a nie jedynie obec­ności włamywaczy wewnątrz domu.