Z czym wiąże się wymiana okien w domu?

2 miesiące temu

W więk­szości przy­pad­ków wymi­ana okien w domu podyk­towana jest dąże­niem do uzyska­nia lep­szej izo­lacji ter­micznej i akusty­cznej oraz wzglę­dami este­ty­cznymi. Współczesne tech­nolo­gie pozwalają na pro­dukcję niezwykle szczel­nych i prak­ty­cznych okien nowej gen­er­acji, którymi zastępuje się z reguły pod­wójne drew­ni­ane okna stosowane w budown­ictwie kilka­dziesiąt lat temu. Pro­ces ten wiąże się z poniesie­niem kosztów zakupu okien i ich mon­tażu oraz z pod­ję­ciem szeregu decyzji związanych z orga­ni­za­cją przed­sięwz­ię­cia. Z czym konkret­nie musimy się liczyć, planu­jąc i real­izu­jąc wymi­anę okien w domu?

Kiedy wymieniać okna?

Okna warto wymienić przy okazji gen­er­al­nego remontu pomieszczeń – unikniemy w ten sposób dodatkowych prac porząd­kowych oraz ponownego zabez­piecza­nia otoczenia przed pyłem i kurzem. Musimy bowiem liczyć się z tym, że wymi­ana okien wymaga ingerencji w kon­strukcję oki­en­nych wnęk – dopa­sowa­nia ich lub posz­erzenia na potrzeby mon­tażu nowej ramy oki­en­nej. Po zakończe­niu prac uszkod­zone frag­menty ściany trzeba będzie zagip­sować i odmalować.

Przed­sięwz­ię­cie wymi­any okien najlepiej zaplanować na ciepłą porę roku – unikniemy wów­czas nie tylko wychłodzenia pomieszczeń, lecz także obniże­nia jakości mon­tażu nowych ram oki­en­nych. Na wyko­nanie prac wybierzmy bezdeszc­zowy dzień, gdyż wilgoć obecna w powi­etrzu pod­czas mon­tażu może wywołać niepraw­idłowości w późniejszym funkcjonowa­niu sys­temów uszczel­ni­a­ją­cych. Poza tym przy wymi­anie okien poła­ciowych konieczny jest częś­ciowy demon­taż pokrycia dachowego, a nie chcemy prze­cież, aby woda opad­owa dostała się do wnętrza budynku.

O czym pamię­tać na etapie planowania?

Planu­jąc wymi­anę starych okien na okna ener­gooszczędne nowej gen­er­acji, musimy liczyć się z pod­ję­ciem szeregu decyzji. Do najważniejszych należą te dotyczące:

  • rozmi­aru okien,

  • rodzaju okien,

  • mate­ri­ału, z którego będą wyko­nane nowe okna,

  • mech­a­nizmu otwiera­nia okien (o ile chcemy, by były otwierane),

  • para­metrów tech­nicznych, takich jak np. współczyn­nik przenika­nia ciepła,

  • mon­tażu dodatkowych ele­men­tów, takich jak sys­temy wenty­la­cyjne, rolety itp.

Na etapie planowa­nia skon­sul­tu­jmy się ze spec­jal­istą, a jeśli to możliwe odwiedźmy salon, w którym będziemy mogli przyjrzeć się poszczegól­nym mod­e­lom okien. Bardzo istotne jest także doko­nanie pre­cyzyjnych pomi­arów wnęk oki­en­nych – dzięki nim unikniemy niepotrzeb­nych i kosz­townych prac dodatkowych.

Dlaczego warto?

Wymi­ana okien to niezwykle opła­calna inwest­y­cja. W okre­sie let­nim pozwala zaoszczędzić na chłodze­niu pomieszczeń przy pomocy kli­matyza­cji, a zimą na ich ogrze­wa­niu. Właś­ci­ciele nieru­chomości przy okazji wymi­any okien niejed­nokrot­nie decy­dują się na posz­erze­nie otworów oki­en­nych celem wpuszczenia do wnętrza więk­szej ilości światła oraz wyko­rzys­ta­nia energii cieplnej wyt­warzanej przez promie­nie słoneczne do ogrze­wa­nia pomieszczeń zimą. Pamię­ta­jmy, że prace tego rodzaju, ingeru­jące znacząco w ksz­tałt i rozmiar otworów oki­en­nych, wyma­gają uzyska­nia poz­wole­nia na prze­bu­dowę obiektu.