Drzwi zewnętrzne dębowe są twarde i wytrzymałe.

Drewno dębowe zal­icza się do gatunków szla­chet­nych, który jest sym­bolem dos­to­jeństwa, siły oraz wyjątkowej wytrzymałości.

Bardzo wysoka gęs­tość tego gatunku drewna sprawia, że drzwi zewnętrzne osią­gają lep­sze para­me­try dźwiękoszczelności.

Duża ilość garb­ników pow­stałych w nat­u­ral­nym pro­ce­sie wzrostu drewna zwięk­sza odporność na dzi­ałanie owadów, grzy­bów i pleśni.

Rodzaje drewna

Drzwi dębowe