Drzwi zewnętrzne Mer­anti są pro­dukowane najczęściej.

Mer­anti to drzewo egzo­ty­czne, które pochodzi z Indonezji, Malezji i z Fil­ipin. Najbardziej pop­u­larne odmi­any Mer­anti to biała i czerwona.

Kat­a­log drzwi zewnętrznych

Drzwi zewnętrzne Mer­anti cechują się wysoką odpornoś­cią na wilgoć i małym praw­dopodobieńst­wem pęknięć. Drewno Mer­anti dzięki swoim korzyst­nym para­metrom tech­nicznym jest ide­al­nym wyborem przy pro­dukcji drzwi zewnętrznych.

Drzwi zewnętrzne meranti