Istot­nym ele­mentem dobrego wyglądu każdego domu są drzwi wejś­ciowe. To właśnie od drzwiokien zależy pier­wsze wraże­nie. Drzwi muszą dobrze wyglą­dać, pod­kreślać charak­ter budown­ictwa oraz osób które za nimi mieszkają.

Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne są jak wiz­ytówka domu. Warto zad­bać, żeby spraw­iały one dobre wraże­nie, ale nie można zapom­nieć o ich pod­sta­wowych funkc­jach takich jak ochrona przed utratą ciepła i zabez­piecze­nie przed włamaniem.

Bez­pieczeństwo a drzwi wejściowe

Drzwi wejś­ciowe muszą być solidne i trwałe, odporne na różné warunki atmos­fer­yczne oraz powinny skutecznie chronić przed niepros­zonymi goś­ci­ami. Ze statystyk pol­i­cyjnych można łatwo wywnioskować, że włamywacze najczęś­ciej dostają się do mieszkań właśnie przez drzwi!

Odpowied­nie zabez­pieczenia są w stanie prak­ty­cznie uniemożli­wić takie wła­manie. Gdyby jed­nak wejś­ciowe drzwi nie uchroniły przed wtargnię­ciem włamywacza, ist­nieją metody na szy­bkie zaalar­mowanie. Jed­nym z rozwiązań jest Kon­trak­ton – prosty i skuteczny czu­jnik otwar­cia drzwi zewnętrznych, który wyzwala alarm naty­ch­mi­ast po ich otwar­ciu. Kon­trak­ton jest mon­towany do drzwi już na etapie pro­duk­cyjnym. W prze­ci­wieńst­wie do czu­jników zamon­towanych wewnątrz budynku, kon­trak­ton wyzwala alarm naty­ch­mi­ast po wtargnię­ciu niepros­zonej osoby.

Drzwi fron­towe dwuskrzydłowe

Stosowane w domach wol­nos­to­ją­cych. Dodatkowe skrzy­dło drzwi fron­towych wprowadza więcej światła do wnętrza. Można je odblokować jeśli ist­nieje potrzeba wniesienia lub wyniesienia więk­szych przedmiotów.

Poziom bez­pieczeństwa pod­nosi się przy zas­tosowa­niu wąs­kich pio­nowych przeszk­leń w drzwiach. Takie rozwiązanie pozwala zobaczyć kto stoi za drzwiami.

Drzwi wejś­ciowe jednoskrzydłowe

Najczęś­ciej stosowane w mieszka­ni­ach oraz domach ze śred­nim metrażem. W jed­noskrzy­dłowych drzwiach wejś­ciowych również można zas­tosować przeszk­le­nia nie tracąc znacznie na bez­pieczeńst­wie dzięki zas­tosowa­niu poziomych wąs­kich przeszkleń.

Wyposaże­nie podstawowe

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe

Frontowe drzwi zewnętrzne