Wydarzenia (zajawki artykułów)

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - Read more

Mon­taż drew­ni­anych okien wymaga dużej pre­cyzji i doświad­czenia, dlat­ego najlepiej zle­cić go wyk­wal­i­fikowanym pra­cown­ikom. Będziemy mieć wtedy pewność, że wszys­tkie czyn­ności zostaną praw­idłowo wyko­nane. Nawet jeśli nie mon­tu­jemy okien samodziel­nie, warto wiedzieć, jakie prace wykony­wane są pod­czas insta­lacji okien, ponieważ wiedza ta może się przy­dać w przyszłości.

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - Read more

Czym różnią się okna drewniane od plastikowych? - Read more

Wydatek na zakup okien drew­ni­anych w długiej per­spek­ty­wie czasu jest bardziej eko­nom­iczny niż na zakup okien plas­tikowych. Pomimo wyższego nakładu na star­cie, w per­spek­ty­wie czasu oszczędzamy. Da się je poma­lować, naprawić zniszczenia, zmienić niek­tóre ele­menty okuć, można nawet zmienić ich kolor. Okna plas­tikowe w przy­padku ich uszkodzenia, nie są możliwe do naprawy. To samo tyczy się ich odkształcenia.

Czym różnią się okna drewniane od plastikowych? - Read more

Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane? - Read more

Okna drew­ni­ane kojarzą się z pon­ad­cza­sowym pięknem i wyjątkowo długą żywot­noś­cią. Nie ma w tym prze­sady, bowiem drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany w sto­larce od setek lat. Dziś okna z drewna uznawane są za pro­dukt prestiżowy, który zna­j­duje sze­rokie zas­tosowanie w budown­ictwie. Kiedy warto postawić na okna z drewna i jakie korzyści niesie taki wybór?

Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane? - Read more

Jak dobrać parapet do okna? - Read more

Para­pet to ele­ment wyposaże­nia domu, który pod­kreśla charak­ter wnętrza. Oprócz niek­wes­t­ionowanych walorów este­ty­cznych ten niepo­zorny dodatek pełni także funkcje użytkowe. Staw­iamy na nim kwiaty i inne deko­racje, a zna­j­du­jące się pod nim grze­jniki chro­nione są przed kurzem. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, czym kierować się pod­czas wyboru para­petu do drew­ni­anych okien.

Jak dobrać parapet do okna? - Read more

Podział okien ze względu na okucia - Read more

Oku­cia są inte­gralną częś­cią okna, ponieważ to nimi otwiera się, zamyka i uchyla okna. Nie wszys­tkie oku­cia są takie same, dopa­sowuje się je bowiem do rodzaju okna i poziomu ochrony, który powinny zapew­niać. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, jakie oku­cia zna­j­dują się w poszczegól­nych rodza­jach okien i czym wyróż­ni­ają się oku­cia w oknach drewnianych.

Podział okien ze względu na okucia - Read more

Okna plastikowe czy drewniane? - Read more

Współczesne okna powinny być nie tylko ozdobą domu, ale i wyposaże­niem funkcjon­al­nym. Jeszcze do niedawna to okna plas­tikowe wybier­ano najczęś­ciej, głównie ze względu na ich niską cenę. Dziś klienci cenią sobie najbardziej bez­pieczeństwo i este­tykę, dlat­ego tak wiele osób decy­duje się na zakup okien drew­ni­anych. Zna­jąc zalety i wady oby­dwu mate­ri­ałów, łatwiej jest pod­jąć decyzję, który surowiec sprawdzi się lepiej.

Okna plastikowe czy drewniane? - Read more

Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe? - Read more

Drzwi anty­wła­man­iowe są niemal stan­dar­dem w wyposaże­niu domu. Z każdym rok­iem na rynku pojaw­iają się kole­jne nowe tech­nolo­gie, które zapew­ni­ają coraz lep­szą ochronę przed wła­ma­ni­ami. Choć nie ist­nieją zabez­pieczenia nie do sfor­sowa­nia, to im dłużej trwa próba wła­ma­nia, tym więk­sze szanse na jej wykrycie i udarem­nie­nie. Jeśli chcesz kupić drzwi anty­wła­man­iowe i zas­tanaw­iasz się, na co powinieneś zwró­cić uwagę, przeczy­taj nasz wpis.

Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe? - Read more

Czy okna drewniane są bezpieczne? - Read more

Drew­ni­ane okna od lat cenione są ze względu na swój ele­gancki wygląd oraz trwałość, to jed­nak nieje­dyne ich zalety. Warto wiedzieć, iż na rynku coraz więk­szą pop­u­larność zdoby­wają drew­ni­ane okna anty­wła­man­iowe, które doskonale chronią dom przed wła­maniem. W poniższym wpisie wyjaś­ni­amy, dlaczego okna wyko­nane z drewna najlepiej zabez­pieczają przed intruzami, a także, w jaki sposób chronią one przed pożarem domu.

Czy okna drewniane są bezpieczne? - Read more

Paginacja