Po czym poznać dobre drzwi antywłamaniowe?

2 miesiące temu

Drzwi anty­wła­man­iowe są niemal stan­dar­dem w wyposaże­niu domu. Z każdym rok­iem na rynku pojaw­iają się kole­jne nowe tech­nolo­gie, które zapew­ni­ają coraz lep­szą ochronę przed wła­ma­ni­ami. Choć nie ist­nieją zabez­pieczenia nie do sfor­sowa­nia, to im dłużej trwa próba wła­ma­nia, tym więk­sze szanse na jej wykrycie i udarem­nie­nie. Jeśli chcesz kupić drzwi anty­wła­man­iowe i zas­tanaw­iasz się, na co powinieneś zwró­cić uwagę, przeczy­taj nasz wpis.

Jak klasy­fikuje się drzwi antywłamaniowe?

Każdym drzwiom anty­wła­man­iowym przyp­isuje się jedną z 6 klas odporności na wła­manie (RC – Resis­tance Class). Im wyższa klasa RC, tym przeła­manie oporu drzwi jest trud­niejsze. Drzwi RC1NRC1 są najłatwiejsze do poko­na­nia i chronią jedynie przed wła­maniem przy uży­ciu siły fizy­cznej. Drzwi klasy 2 nie można otworzyć także przy uży­ciu prostych narzędzi. Tak naprawdę klasy 12 doty­czą tzw. drzwi o pod­wyżs­zonej odporności na wła­manie, a jako anty­wła­man­iowe określa się drzwi klasy 34. Ostat­nie dwie klasy (56) doty­czą drzwi stosowanych np. w bankach.

Cechy dobrych drzwi antywłamaniowych

Solidne drzwi anty­wła­man­iowe wzmac­ni­ane są prę­tami, blachami oraz bol­cami, które zapo­b­ie­gają wyci­na­niu otworów na ich powierzchni oraz ich wyważa­niu. Przed wła­maniem chronią także wkładki anty­wła­man­iowe klasy C oraz rozety prze­ci­wwła­man­iowe. Zaw­iasy zabez­pieczane są przed wycię­ciem spec­jal­nymi osłonami.

Dokonu­jąc zakupu wybranego mod­elu należy koniecznie sprawdzić, czy posi­ada on przy­na­jm­niej dwa zamki (najlepiej z atestem klasy C) ryglu­jące drzwi w co najm­niej 3 miejs­cach. Najlepiej oczy­wiś­cie wybrać drzwi z zamkami wielo­ry­glowymi. Im więcej zabez­pieczeń, tym lep­iej. Jeśli wybór pad­nie na drzwi oszk­lone, koniecznie musi to być szkło pancerne.

Nie da się ukryć, iż drzwi anty­wła­man­iowe są droższe niż drzwi bez zabez­pieczeń, dlat­ego warto zain­west­ować w takie, które są trwałe i wytrzy­małe. Met­alowe ele­menty drzwi powinny być więc wyko­nane ze stali nierdzewnej, a drewno pokryte powłokami ochron­nymi zabez­piecza­ją­cymi przed pen­e­tracją wilgoci. Klasy­czne drzwi z litego drewna nie są drzwiami anty­wła­man­iowymi, można jed­nak pod­wyższyć maksy­mal­nie ich poziom bez­pieczeństwa przez zas­tosowanie ele­men­tów anty­wła­man­iowych, zachowu­jąc tym samym nat­u­ralne pię­kno sto­larki drzwiowej, bez ograniczeń i nieeste­ty­cznych wypełnień metalowych.