Okna plastikowe czy drewniane?

2 miesiące temu

Współczesne okna powinny być nie tylko ozdobą domu, ale i wyposaże­niem funkcjon­al­nym. Jeszcze do niedawna to okna plas­tikowe wybier­ano najczęś­ciej, głównie ze względu na ich niską cenę. Dziś klienci cenią sobie najbardziej bez­pieczeństwo i este­tykę, dlat­ego tak wiele osób decy­duje się na zakup okien drew­ni­anych. Zna­jąc zalety i wady oby­dwu mate­ri­ałów, łatwiej jest pod­jąć decyzję, który surowiec sprawdzi się lepiej.

Drew­ni­ane okna na lata

Wielu osobom drew­ni­ane okna kojarzą się z min­ioną epoką i dworkami. Już wtedy znano zalety drewna – jego wytrzy­małość i trwałość pozwalały przetr­wać ramom oki­en­nym przez dziesiątki lat w bardzo dobrym stanie. Obec­nie mate­riał ten uznawany jest za luk­su­sowy. Okna drew­ni­ane już na pier­wszy rzut oka wyróż­ni­ają się wyglą­dem i są kojar­zone z ele­ganckimi wnętrzami o przy­tul­nym kli­ma­cie. Jeśli dom posi­ada na elewacji drew­ni­ane ele­menty, powinno się go uzu­pełnić także drew­ni­anymi oknami, aby aranżacja była spójna. Wybier­a­jąc nat­u­ralne mate­ri­ały, dbamy o środowisko.

To jed­nak nieje­dyne zalety okien drew­ni­anych. Przyglą­da­jąc się ich para­metrom tech­nicznym, na uwagę zasługuje niski współczyn­nik rozsz­erzal­ności lin­iowej (9106/​K), świad­czący o dużej odporności na zniek­sz­tałce­nia, który w przy­padku okien plas­tikowych jest niemal dziesię­ciokrot­nie wyższy (70106/​K). Pon­adto to właśnie okna drew­ni­ane najchęt­niej wybier­ane są do domów pasy­wnych, w których liczy się jak najwięk­sza ener­gooszczęd­ność. Okna z drewna cechuje wysoka szczel­ność oraz niski współczyn­nik przenika­nia ciepła Uw, który jest równoz­naczny z bardzo dobrą izo­lację cieplną.

Co warto wiedzieć o oknach plastikowych?

Za zaku­pem okien plas­tikowych prze­mawia ich niższa cena, jed­nak ma ona wpływ na gorszą jakość pro­duk­tów. Warto wiedzieć, że okna z PCV nie są odporne na wysokie tem­per­atury i szy­bko odksz­tał­cają się pod wpły­wem dzi­ała­nia czyn­ników ter­micznych, w tym m.in. promieniowa­nia słonecznego. Choć plas­tikowe ramy nie żółkną i nie trzeba ich niczym zabez­pieczać, jeśli zostaną uszkod­zone, ich naprawa jest prak­ty­cznie niemożliwa, a użytkownik zmus­zony jest do zakupu nowego okna.

Na które okna się zdecydować?

Okna plas­tikowe należą do stan­dar­d­owego wyposaże­nia wnętrz, a ich ramy nie wyma­gają reg­u­larnego czyszczenia i zabez­piecza­nia przed dzi­ałaniem czyn­ników zewnętrznych. Choć oknom drew­ni­anym należy poświę­cić czas na kon­serwację, wpływa ona korzyst­nie na żywot­ność mate­ri­ału, przez co okna z drewna służą użytkown­ikom o wiele dłużej. Co więcej, możliwa jest zmi­ana koloru drewna za pomocą bejcy.

Jeśli ist­nieje potrzeba przeszk­le­nia dużych powierzchni, znacznie lep­iej sprawdzą się w tym celu okna drew­ni­ane. Pon­adto okna z drewna tworzy się również w nie­s­tandar­d­owych ksz­tał­tach — okrągłych, trójkąt­nych i łukowych, a klient może zgłosić swój własny pro­jekt wyko­na­nia. Tym­cza­sem okna PCV pro­dukuje się masowo i mają zwykle klasy­czne wymi­ary i kształty.