Jak dobrać parapet do okna?

2 miesiące temu

Para­pet to ele­ment wyposaże­nia domu, który pod­kreśla charak­ter wnętrza. Oprócz niek­wes­t­ionowanych walorów este­ty­cznych ten niepo­zorny dodatek pełni także funkcje użytkowe. Staw­iamy na nim kwiaty i inne deko­racje, a zna­j­du­jące się pod nim grze­jniki chro­nione są przed kurzem. W dzisiejszym wpisie wyjaś­ni­amy, czym kierować się pod­czas wyboru para­petu do drew­ni­anych okien.

Wybierz para­pet wyko­nany z odpowied­niego materiału

Para­pety pro­dukuje się z wielu różnych surow­ców, w tym z: drewna, plas­tiku, kon­glom­er­atu czy kamienia nat­u­ral­nego. W przy­padku drew­ni­anych okien najwłaś­ci­wszym wyborem jest zakup drew­ni­anego para­petu, ponieważ tworzy on jedną całość z ramą okna. Tani para­pet z PCV będzie się nieeste­ty­cznie odz­naczał się na tle unikalnej fak­tury drewna, co zep­suje ogólny efekt wiz­ualny. Co więcej, plas­tikowe para­pety zna­j­du­jące się w odległości mniejszej niż 15 cen­tymetrów od grze­jnika praw­dopodob­nie szy­bko się odkształcą.

Do zalet para­petów drew­ni­anych należy nie tylko efek­towny wygląd, ale i duża odporność na czyn­niki zewnętrzne. Dzięki zas­tosowa­niu spec­jal­nej tech­niki kle­je­nia warst­wowego, drewno nie zmienia ksz­tałtu pod wpły­wem wysok­iej tem­per­atury oraz wilgoci. Pon­adto surowiec ten można zabez­pieczyć spec­jal­nymi preparatami ochron­nymi, które zwięk­szają trwałość drewna.

Dopa­suj para­pet do stylu wnętrza

Para­pet oki­enny nie powinien być ele­mentem domin­u­ją­cym, a jedynie dopełnie­niem wys­troju, spójnym kolorysty­cznie z ramą oki­enną. Do białych drew­ni­anych okien doskonale pasują para­pety zarówno o tej samej bar­wie, jak i w kolorze jas­noszarym lub delikat­nie beżowym, pasu­jące do wnętrza. Z kolei drew­ni­ane okna w innych kolorach będą wspaniale prezen­tować się z para­petami wyko­nanymi z drewna dopa­sowanego kolorysty­cznie do okien.

Zas­tanów się, jakie funkcje ma speł­niać twój parapet

Jeśli chcesz dodatkowo zagospo­darować miejsce przy oknie, pomyśl nad mon­tażem sze­rok­iego para­petu. Drewno sprawia, że wnętrze staje się przy­tulne, a przy­go­towane z niego siedzisko to doskon­ałe miejsce do odpoczynku. Z kolei w kuchni para­pet można wyko­rzys­tać jako przedłuże­nie blatu kuchen­nego, do uprawy don­iczkowej ziół, a w syp­i­alni ustawić na nim kwiaty, które będą sprzy­jać lep­szemu snu.