REGEL air – nawiewnik okienny

7 lat temu

NOWOŚĆ w ofer­cie ABA Wiktorczyk.

REGEL air, to reg­u­lowane ener­gooszczędne wietrzenie

Paten­towana jakość made in Ger­many:

  • od 1999 roku są efek­ty­wnym rozwiązaniem prob­lemu wilgoci i zagrzy­bi­enia niskie koszty zakupu i eksploat­acji, łatwe w mon­tażu, nie wyma­gają serwisowania
  • do okien plas­tikowych, drew­ni­anych, drewniano-​aluminiowych
  • dzi­ałają na zasadzie mechan­icznej wyko­rzys­tu­jąc różnicę ciśnień
  • okna zachowują izo­lację ter­miczną, dźwiękową oraz wodoszczelność
  • pro­jekt i pro­dukt niemiecki speł­ni­a­jący wyma­gania niemiec­kich i europe­js­kich norm
  • posi­adają niemieckie i europe­jskie patenty

Zakresy stosowa­nia:

  • zapo­b­ie­ganie tworze­niu się pleśni i ochrona przed wilgo­cią w pomieszczeniach
  • zapewnie­nie dopływu powi­etrza do pieców i term zależnych od powi­etrza w pomieszczeniu
  • doprowadza­jąc powi­etrze zapew­ni­ają jego cyrku­lację w połącze­niu z wenty­lacją kanałową lub innymi insta­lac­jami odprowadza­ją­cymi zużyte powietrze

Zapy­taj o szczegóły