Drzwi przyl­gowe

Drzwi przyl­gowe nadal są najchęt­niej wybier­anym typem drzwi, powszech­nie spo­tykanym w budown­ictwie mieszkan­iowym i nie tylko. Ich cechą charak­terysty­czną jest widoczne przesunię­cie płaszczyzn zamkniętego skrzy­dła i ościeżnicy. Dzięki przyldze ukry­wa­jącej zamek i szczelinę przy ościeżnicy drzwi wydają się opty­cznie lże­jsze. Do ich zalet zal­iczyć można pros­totę kon­strukcji oraz łat­wość mon­tażu i reg­u­lacji zaw­iasów. Drzwi przyl­gowe są również zazwyczaj tańsze od drzwi bezprzyl­go­wych.

Drzwi przyl­gowe, ze względu na swój klasy­czny wygląd, przez­nac­zone są przede wszys­tkim do wnętrz urząd­zonych w stylu trady­cyjnym lub retro. Obec­nie jed­nak, dzięki sze­rok­iemu wyborowi mod­eli, Klienci mogą zaopa­trzyć się również w drzwi przyl­gowe, które będą pasować do nowoczes­nych styl­iza­cji. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z kat­a­lo­giem nowoczes­nych drzwi wewnętrznych dostęp­nych w naszej ofercie.

Typy kon­strukcji drzwi

Zobacz też: Drzwi bezprzyl­gowe

Drzwi przylgowe