Drzwi bezprzyl­gowe

Drzwi bezprzyl­gowe uważane są za kon­strukcję nowoczesną. Krawędź zamknię­tych drzwi jest zupełnie gładka, tworząc jedną płaszczyznę z ościeżnicą i ukry­wa­jąc zaw­iasy. Dzięki takiemu rozwiąza­niu drzwi bezprzyl­gowe spraw­iają wraże­nie masy­wniejszych niż drzwi o kon­strukcji trady­cyjnej. Wewnętrzne drzwi bezprzyl­gowe zazwyczaj sto­suje się w wąs­kich pomieszczeni­ach, ponieważ spraw­iają one wraże­nie wbu­dowanych w ścianę. Do zalet układu jednopłaszczyznowego zal­iczyć można również opty­cznie pow­ięk­sze­nie pustej przestrzeni podłogi wokół drzwi.

Na drzwi bezprzyl­gowe decy­dują się przede wszys­tkim te osoby, które chcą urządzić wnętrze swo­jego mieszka­nia czy biura w stylu nowoczes­nym, indus­tri­al­nym czy min­i­mal­isty­cznym. Pop­u­larność tego typu drzwi stale rośnie, dlat­ego firma ABA Wik­tor­czyk zamieś­ciła w swoim kat­a­logu nowoczes­nych drzwi wewnętrznych wiele różnorod­nych mod­eli drzwi bezprzyl­go­wych, przez­nac­zonych dla Klien­tów o różnych upodoba­ni­ach i potrze­bach. Serdecznie zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą ofertą.

Typy kon­strukcji drzwi

Zobacz też: Drzwi przyl­gowe

Drzwi bezprzylgowe