Okna niety­powe

Architekci od dawna się­gali po niety­powe ksz­tałty okien, chcą w ten sposób pod­kreślić charak­ter budynku i wyróżnić go. W wielu zabytkowych pała­cach, kamieni­cach czy też dworkach możemy znaleźć okna okrągłe, trójkątne, łukowe czy też wole oka. Niek­tóre niety­powe ksz­tałty trudno nawet nazwać. Dzisiaj najczęś­ciej niety­powe okna o geom­e­trycznych ksz­tał­tach stosowane są w nowoczes­nych domach o awan­gar­dowej architek­turze, nada­jąc budynkowi ory­gi­nalny wygląd.

Trzeba jed­nak pamię­tać, że okna o tak ory­gi­nal­nym wyglądzie zazwyczaj są o co najm­niej 4060 pro­cent droższe niż stan­dar­d­owe. Tego rodzaju zamówie­nie najczęś­ciej wiąże się także z dłuższym okre­sem oczeki­wa­nia na jego realizację.

Zobacz też: Niety­powe rozwiązania