Notka prawna i poli­tyka prywatności

Niniejszą wit­rynę inter­né­tową prowadzi właś­ci­ciel, ABA Wik­tor­czyk Sp. z o.o., z siedz­ibą w Czarkowie, przy ul. Bocznej 5.

Treść ser­wisu jest włas­noś­cią ABA Wik­tor­czyk. z o.o. i jest chro­niona na pod­stawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.

Wszys­tkie prawa zas­trzeżone. Kopi­owanie, repro­dukcja w jakiejkol­wiek postaci, cytowanie w całości lub we frag­men­tach infor­ma­cji zawartych na pod­stronach ser­wisu bez zgody właś­ci­ciela jest zabro­nione. Na przetwarzanie infor­ma­cji zawartych w ser­wisie wyma­gana jest pisemna zgoda właściciela.

Właś­ci­ciel stale dokłada wszel­kich starań aby treść i aktu­al­ność pod­stron utrzy­mać na najwyższym poziomie. Jed­nakże nie ponosi w żaden sposób odpowiedzial­ności ani kon­sek­wencji z tytułu aktu­al­ności podanych infor­ma­cji, możli­wych błędów lub ewen­tu­al­nych nieścisłości.

Logo­typy firm trze­cich użyte na wit­rynie zostały zamieszc­zone jedynie w celach infor­ma­cyjnych i nie stanowią włas­ności ABA Wik­tor­czyk Sp. z o.o. Przy­taczane nazwy hand­lowe nie oznaczają ich pro­mocji, stosowane są jedynie w celu iden­ty­fikacji produktu.

Nazwy hand­lowe umieszc­zone w ser­wisie wiktorczyk.com​.pl stanowią zare­je­strowane znaki towarowe i jakiekol­wiek ich wyko­rzysty­wanie odby­wać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

Dane zawarte na stronach niniejszego ser­wisu inter­ne­towego nie stanowią wiążącej oferty w rozu­mie­niu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkol­wiek pod­miotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Na stronie zostały wyko­rzys­tane także infor­ma­cje pub­licznie dostępne w internecie oraz infor­ma­cje reklam­owe naszych part­nerów biz­ne­sowych i dostaw­ców, w szczegól­ności: HOPPE, EFFEC­TOR, ALURON, SIMON­SWERK, TUPAI, AERECO, BUG, GUT­MANN, REGEL-​AIR, SIKKENS, BIURO TECH­NICZNE, WITRAŻ Damian Szyszka oraz GRETSCH-​UNITAS.

Dane osobowe

Pod­czas wiz­yty na stronie www​.wik​tor​czyk​.com​.pl nie są zbier­ane żadne dane osobowe.

W logach na naszym ser­w­erze zapisy­wane są, anon­i­mowo i wyłącznie w celach statysty­cznych, następu­jące informacje:

  • adres IP odwiedza­jącego stronę;
  • data, godz­ina i strefa cza­sowa odwiedzin;
  • rodzaj zapy­ta­nia, typ pro­tokołu i stan dostępu (np. strona przesłana, strona nie znaleziona itd.);
  • adresy stron odsyłających;
  • adres strony inter­ne­towej, poprzez którą znaleziono naszą stronę (np. google​.pl);
  • opis typu zas­tosowanej przeglą­darki inter­ne­towej włącznie z sys­te­mem operacyjnym.

W przy­padku danych nadesłanych dobrowol­nie, np. pod­czas przekazy­wa­nia danych z for­mu­la­rzy, zapisu­jemy również dane osobowe.

Użytkown­icy posi­ada­jący dostęp do wybranych części wit­ryny w try­bie Zal­o­gowany, mogą dobrowol­nie podać swoje dane osobowe w celu ułatwienia kon­taktu. Do uży­wa­nia wit­ryny w try­bie Zal­o­gowany wyma­gana jest obsługa plików cookie przez przeglądarki.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tek­stowe, zapisy­wane lokalnie w pamięci podręcznej przeglą­darki inter­ne­towej użytkown­ika strony.

Na niek­tórych pod­stronach sto­suje się pliki cookie, nie infor­mu­jąc o tym fak­cie użytkown­ika. Więk­szość przeglą­darek jest skon­fig­urowana tak, by automaty­cznie akcep­tować pliki cookie. Zapisy­wanie plików cookie można jed­nak w każdej chwili wyłączyć, bądź też ustawić przeglą­darkę tak, by infor­mowała ona o nadsyła­niu takich plików.

W celach mar­ketingowych a także w celu opty­mal­iza­cji usług na niniejszej stronie inter­ne­towej przy uży­ciu tech­nologii firmy Google zapisy­wane są dane o odwiedz­i­nach strony. Infor­ma­cje prze­chowywane w wygen­erowanych cookie na temat korzys­ta­nia z wit­ryny przez użytkown­ika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazy­wane spółce Google i prze­chowywane przez nią na ser­w­er­ach w Stanach Zjednoczonych.

Dane zebrane przy uży­ciu tech­nologii firmy Google nie są wyko­rzysty­wane, bez wyraźnie udzielonej zgody osoby zain­tere­sowanej, do oso­bis­tej iden­ty­fikacji użytkown­ika niniejszej strony inter­ne­towej, ani nie są kojar­zone z danymi osobowymi posi­adacza danego loginu. W każdej chwili można się sprze­ci­wić przyszłemu gro­madze­niu i zapisy­wa­niu danych osobowych.

W celach reklam­owych i remar­ketingowych kam­panii online ABA Wik­tor­czyk sp. z.o.o. korzysta również z sieci reklam­owej Google (Z pliku cookie Google można zrezyg­nować na stronie pref­er­encji Menadżera reklam, a także plików cookie sieci Dou­bleClick. Można z nich zrezyg­nować na stronach Dou­bleClick lub Net­work Adver­tis­ing Ini­tia­tive.

Uży­wanie ser­wisu wik​tor​czyk​.com​.pl oznacza akcep­tację powyższych informacji.

Ask a question!