Wydarzenia (zajawki artykułów)

Promocja Jesienna 2021 - Read more

Serdecznie zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z jesi­en­nej pro­mocji na sto­larkę oki­enną oraz drzwiową zewnętrzną.

Wszys­tkie zamówienia na okna i drzwi zewnętrzne (sos­nowe i z drewna mer­anti) złożone do 23 grud­nia 2021 r. objęte są atrak­cyjnymi rabatami do –25%!

Promocja Jesienna 2021 - Read more

Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro? - Read more

Drzwi stanowią jeden z najważniejszych ele­men­tów wyposaże­nia każdego budynku – mieszka­nia, domu, biura. Rynek obfi­tuje w sze­roki wach­larz rozwiązań, różnią­cych się zarówno pod wzglę­dem funkcjon­al­ności i para­metrów tech­nicznych, jak i este­tyki. Na fali sen­ty­mentu za min­ionymi dekadami, dużą pop­u­larnoś­cią zaczy­nają cieszyć się drzwi w este­tyce retro. Gdzie się one sprawdzą?

Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro? - Read more

Czym różnią się okna drewniane od plastikowych? - Read more

Wydatek na zakup okien drew­ni­anych w długiej per­spek­ty­wie czasu jest bardziej eko­nom­iczny niż na zakup okien plas­tikowych. Pomimo wyższego nakładu na star­cie, w per­spek­ty­wie czasu oszczędzamy. Da się je poma­lować, naprawić zniszczenia, zmienić niek­tóre ele­menty okuć, można nawet zmienić ich kolor. Okna plas­tikowe w przy­padku ich uszkodzenia, nie są możliwe do naprawy. To samo tyczy się ich odkształcenia.

Czym różnią się okna drewniane od plastikowych? - Read more

Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane? - Read more

Okna drew­ni­ane kojarzą się z pon­ad­cza­sowym pięknem i wyjątkowo długą żywot­noś­cią. Nie ma w tym prze­sady, bowiem drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany w sto­larce od setek lat. Dziś okna z drewna uznawane są za pro­dukt prestiżowy, który zna­j­duje sze­rokie zas­tosowanie w budown­ictwie. Kiedy warto postawić na okna z drewna i jakie korzyści niesie taki wybór?

Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane? - Read more

Paginacja