Wydarzenia (zajawki artykułów)

Jakie mają zalety przesuwne drzwi balkonowe? - Read more

Drzwi balkonowe muszą być este­ty­czne i funkcjon­alne. Łączą przestrzeń mieszkalną z przestrzenią zewnętrzną (tara­sową lub ogrodową), a wybór odpowied­niego mod­elu może sprawić, że wnętrze stanie się jaśniejsze, dzięki czemu będzie wydawać się więk­sze. Powinny również zapew­niać maksy­malny kom­fort domown­ikom, aby wychodze­nie czy wchodze­nie na balkon, taras albo do ogrodu nie spraw­iało najm­niejszych prob­lemów i było bez­pieczne. Jeżeli zależy Ci na wygodzie użytkowa­nia, postaw na prze­suwne drzwi balkonowe.

Jakie mają zalety przesuwne drzwi balkonowe? - Read more

Z jakiego materiału wybrać drzwi na balkon? - Read more

Etap wykańcza­nia mieszka­nia albo domu to prawdziwa przy­goda, w której nie brakuje wyzwań i trud­nych momen­tów. Każda pode­j­mowana w tym cza­sie decyzja będzie mieć wpływ na kom­fort przyszłego życia domown­ików, dlat­ego każdą z nich należy zawsze dobrze przeanal­i­zować, wybier­a­jąc najlep­szą opcję. Jedną z istot­nych kwestii jest wybór odpowied­nich drzwi na balkon. Ich duże rozmi­ary spraw­iają, że są ele­mentem od razu rzu­ca­ją­cym się w oczy i nada­ją­cym ton aranżacji całego wnętrza. Muszą być więc trwałe, este­ty­czne i funkcjon­alne, a ich otwieranie i zamykanie nie może przys­parzać żad­nych trudności.

Z jakiego materiału wybrać drzwi na balkon? - Read more

Ile kosztują okna drewniane? - Read more

Drew­ni­ane okna to marze­nie wielu osób. Sto­larka oki­enna wyko­nana z tego szla­chet­nego surowca nat­u­ral­nego pięknie się prezen­tuje i dodaje każdemu budynkowi ele­gancji. Tego typu okna są uni­w­er­salne, gdyż pasują do niemal każdego stylu architek­ton­icznego, cud­ownie kom­ponu­jąc się ze wszys­tkimi innymi mate­ri­ałami. Są także odporne na dzi­ałanie zmi­en­nych warunków atmos­fer­ycznych i trwałe. Więk­szość inwest­orów obawia się jed­nak ich wysok­iej ceny. W dzisiejszym wpisie wyjaśn­imy, od czego jest ona zależna i dlaczego sto­larka drew­ni­ana jest niewiele droższa od dobrej jakości okien PVC.

Ile kosztują okna drewniane? - Read more

Czym jest mikrowentylacja w oknach? - Read more

Mikrowenty­lacja nazy­wana jest również mikrouchyłem. Jest to rozwiązanie tech­no­log­iczne umożli­wia­jące niewielkie otwar­cie okna przez wprowadze­nie dodatkowego położe­nia skrzy­dła okna, które jest blokowane przez oku­cia. Skrzy­dła okien wyposażonych w mikrowenty­lację mogą zna­j­dować się w czterech pozy­c­jach: zamkniętej, otwartej, uchy­lonej lub min­i­mal­nie uchy­lonej (rozszczel­nionej). W tej ostat­niej pozy­cji do wnętrz domu dostaje się powi­etrze, dzięki małej szczelinie, która pow­staje przez zlu­zowanie uszczelki i delikatne odsunię­cie się skrzy­dła okna od ramy.

Czym jest mikrowentylacja w oknach? - Read more

Czym charakteryzują się drzwi wewnętrzne płycinowe? - Read more

Drzwi wewnętrzne pełnią kilka ważnych funkcji. Nie tylko zapew­ni­ają domown­ikom poczu­cie pry­wat­ności, ale również w dużym stop­niu wpły­wają na este­tykę pomieszczeń. Dlat­ego ich wybór nie może być przy­pad­kowy – warto zwró­cić uwagę między innymi na to, w jaki sposób zostały wyko­nane. Dowiedz się, czym są drzwi pły­ci­nowe, jakie mają właś­ci­wości i czy warto się na nie zdecydować.

Czym charakteryzują się drzwi wewnętrzne płycinowe? - Read more

Na czym polega ciepły montaż okien? - Read more

Z roku na rok coraz więk­szą wagę przy­wiązuje się do tego, aby budowane lub remon­towane domy były ener­gooszczędne. Żeby budynki mogły fak­ty­cznie oszczędzać energię, muszą być szczelne oraz mieć wyko­naną odpowied­nią izo­lację. Okna są newral­gicznym miejscem każdego domu, gdyż to właśnie przez nie ucieka najwięk­sza ilość cen­nego ciepła. Aby zapo­biec temu zjawisku, pro­du­cenci sto­larki oki­en­nej wyko­rzys­tują coraz nowsze tech­nolo­gie, dzięki którym nowoczesne okna są szczelne i doskonale izolują wnętrza domu. Nie mniej istotny jest sam sposób ich mon­tażu. Praw­idłowo wyko­nany ciepły mon­taż okien to metoda, dzięki której zag­waran­towane będzie zachowanie ich doskon­ałych właś­ci­wości termoizolacyjnych.

Na czym polega ciepły montaż okien? - Read more

Paginacja