Wydarzenia (zajawki artykułów)

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Drzwi stanowią istotny ele­ment wyposaże­nia każdego domu, mieszka­nia, biura i innych rodza­jów lokali. Ich zadaniem jest odd­zielanie przestrzeni, ograniczanie strat energii cieplnej oraz oczy­wiś­cie zapewnie­nie odpowied­niego poziomu pry­wat­ności wszys­tkim domown­ikom i użytkown­ikom nieru­chomości. Na rynku zna­jdziemy szereg rozwiązań z kat­e­gorii drzwi oraz ościeżnic – w tym drzwi przyl­gowe oraz ościeżnice reg­u­lowane. Gdzie się je stosuje?

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Mity na temat drzwi drewnianych - Read more

Drzwi fron­towe to niezwykle ważny ele­ment wykończeniowy w każdym budynku. Muszą być wyko­nane z mate­ri­ałów najwyższej jakości, aby wytrzy­mać dzi­ałanie wielu nieko­rzyst­nych czyn­ników zewnętrznych. Powinny zapew­niać domown­ikom zarówno wysoki kom­fort ter­miczny, jak i akusty­czny, dobrze izolu­jąc wnętrza domu od chłodu i hałasu zewnętrznego świata. Bardzo istotna jest również ich odporność na ewen­tu­alne próby włamania.

Mity na temat drzwi drewnianych - Read more

Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne? - Read more

Zakup drzwi zewnętrznych powinien być dobrze prze­myślany, gdyż jest to ważny ele­ment wykończeniowy każdego domu, który służy jego mieszkań­com przez wiele lat. Drzwi wejś­ciowe muszą pełnić kilka istot­nych funkcji: być skuteczną bari­erą dla ewen­tu­al­nych intruzów, odd­zielać wnętrza od świata zewnętrznego, chronić je przed nad­miernym hałasem oraz ucieczką ciepła. Powinny więc być solidne, wytrzy­małe, este­ty­czne i ciepłe. Doskon­ałym wyborem jest mon­taż drzwi drew­ni­anych, które nie tylko pięknie się prezen­tują, ale wyróż­ni­ają się także doskon­ałymi para­me­trami użytkowymi.

Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne? - Read more

Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać? - Read more

Mycie okien na święta wielka­nocne stało się nieodłączną częś­cią naszej trady­cji. Zbliża­jące się święta są bowiem doskon­ałym pretek­stem do zro­bi­enia wiosen­nych gen­er­al­nych porząd­ków w swoim domu. Chęć dokład­nego wyczyszczenia okien i wnętrz wynika z faktu, iż każdy z nas lubi prze­by­wać w wyp­ielęg­nowanych, czystych pomieszczeni­ach, a świąteczny okres spędzamy zazwyczaj właśnie we włas­nych domach z najbliższymi. Aby umilić sobie ten wyjątkowy czas, warto zad­bać o okna. Błyszczące i prze­jrzyste szyby spraw­iają, że cały świat będzie wyglą­dał piękniej, wnętrza rozświ­etli wiosenne słońce, a dom będzie się prezen­tować odświęt­nie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.

Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać? - Read more

Paginacja