Nasze produkty wśród TOPTEN Okna!

5 lat temu

Z ogromną radoś­cią infor­mu­jemy, iż nasze pro­dukty zostały wyróżnione w piątej edy­cji ogólnopol­skiego konkursu TOPTEN Okna 2019 na najlep­szą sto­larkę budowlaną!

Bada­nia rynkowe mają na celu pomóc inwest­orom, pro­jek­tan­tom oraz audy­torom ener­gety­cznym w wyborze najlep­szej pod wzglę­dem oszczęd­ności energii i kosztów dostęp­nej na rynku pol­skim sto­larki budowlanej. Wspaniale być wśród lau­re­atów – dziękujemy!