Wydarzenia (zajawki artykułów)

Kiedy warto zdecydować się na zakup okien na zamówienie? - Read more

Okna na zamówie­nie są robione według indy­wid­u­al­nego pro­jektu dostar­c­zonego przez inwest­ora. Mogą mieć dowolny wymiar oraz ksz­tałt. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się okna drew­ni­ane oraz drewniano-​aluminiowe na zamówie­nie, które wyróż­ni­ają się dużą trwałoś­cią i wysoką este­tyką. Taka sto­larka oki­enna dodaje każdemu budynkowi unika­towego charak­teru, pod­kreśla­jąc jego oryginalność.

Kiedy warto zdecydować się na zakup okien na zamówienie? - Read more

Okna drewniane – domowe SPA - Read more

Określe­nie SPA wzięło się od nazwy bel­gi­jskiej miejs­cowości, która już od cza­sów starożyt­nych słynęła ze swoich wód ter­mal­nych. Wyko­rzysty­wano je w celach leczniczych, dlat­ego założono tam uzdrowisko. Dzisiejsze SPA ma znacznie szer­sze znacze­nie. Są to różnorodne zabiegi pielę­gna­cyjne na ciało, które popraw­iają samopoczu­cie oraz kondy­cję skóry. Mogą być one wykony­wane w spec­jal­isty­cznych gabi­ne­tach albo w domowym zaciszu. Aby jed­nak móc cieszyć się ich prozdrowotną mocą we włas­nym domu, należy zad­bać o odpowied­nie wykończe­nie i wyposaże­nie łazienki, w której będą przeprowadzane. Nowoczesne drew­ni­ane okna są doskon­ałym ele­mentem domowego SPA. Dzięki nim każda wiz­yta w nim będzie relak­su­jąca i przyjemna.

Okna drewniane – domowe SPA - Read more

Zalety okien aluminiowo-​drewnianych - Read more

Jeżeli szukasz okien do swo­jego domu, na pewno zależy Ci na tym, żeby były szczelne, este­ty­czne, wytrzy­małe i zapew­ni­ały odpowied­nią izo­lację zarówno ter­miczną, jak i akusty­czną. Doskon­ałą propozy­cją dla wyma­ga­ją­cych inwest­orów są nowoczesne okna aluminiowo-​drewniane. Połącze­nie tych dwóch mate­ri­ałów w kon­strukcji okien przynosi rewela­cyjne rezul­taty. Takie okna dają gwarancję, że cenne ciepło nie ucieknie z wnętrz domu, a nad­mierny hałas z zewnątrz nie będzie przeszkadzał domown­ikom w ich codzi­en­nym funkcjonowa­niu. Są trwałe i odporne na dzi­ałanie zmi­en­nych warunków pogodowych, a przy tym prezen­tują się bardzo ele­gancko, doda­jąc wnętr­zom domu uroku.

Zalety okien aluminiowo-​drewnianych - Read more

Jak okna zabytkowe mogą być równocześnie energooszczędne? - Read more

Wykony­wanie rep­lik zabytkowych okien drew­ni­anych to konieczność, gdy trzeba wyre­mon­tować stary budynek. W takim wypadku nowa sto­larka oki­enna musi być taka sama jak jej his­to­ryczny pier­wowzór. Okna zabytkowe są jed­nak coraz częś­ciej wykony­wane na spec­jalne zamówienia osób, które marzą o domach styl­i­zowanych na dawne epoki. Zarówno w pier­wszym, jak i drugim przy­padku niezwykle ważna jest najwyższa jakość nowych okien oraz ich para­me­try. Powinny mieć one wysokie właś­ci­wości ter­moizo­la­cyjne. Dzięki temu budynek będzie mógł speł­niać nowe normy energooszczędności.

Jak okna zabytkowe mogą być równocześnie energooszczędne? - Read more