Kiedy warto zdecydować się na zakup okien na zamówienie?

rok temu

Okna na zamówie­nie są robione według indy­wid­u­al­nego pro­jektu dostar­c­zonego przez inwest­ora. Mogą mieć dowolny wymiar oraz ksz­tałt. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się okna drew­ni­ane oraz drewniano-​aluminiowe na zamówie­nie, które wyróż­ni­ają się dużą trwałoś­cią i wysoką este­tyką. Taka sto­larka oki­enna dodaje każdemu budynkowi unika­towego charak­teru, pod­kreśla­jąc jego oryginalność.

Dla kogo okna na zamówie­nie będą ide­al­nym rozwiązaniem?

Okna na zamówie­nie są szczegól­nie pole­cane właś­ci­cielom domów, w których przewidziane są nie­s­tandar­d­owe okna. Jeżeli w pro­jek­cie architek­ton­icznym zostały uwzględ­nione okna o niety­powych ksz­tał­tach, warto zde­cy­dować się na zamówie­nie ich u renomowanego pro­du­centa sto­larki oki­en­nej. Okna na wymiar dają gwarancję maksy­mal­nego dopa­sowa­nia sto­larki do indy­wid­u­al­nych potrzeb inwest­ora. Są twor­zone z mate­ri­ałów najwyższej jakości, z wielką dbałoś­cią o szczegóły, dzięki czemu zawsze całkowicie odpowiadają pro­jek­towi i speł­ni­ają rygo­rysty­czne kry­te­ria doty­czące izo­la­cyjności ter­micznej oraz akustycznej.

Okna na zamówie­nie są również pole­cane osobom, które mają wysokie wyma­gania i chcą, aby sto­larka oki­enna była do nich opty­mal­nie dos­tosowana. Zamaw­ia­jąc okna na wymiar, masz możli­wość wyboru różnorod­nych funkcjon­al­ności i dodatków, które sprawią, że codzi­enne użytkowanie okna będzie maksy­mal­nie kom­for­towe. Tego typu okna są więc świetną propozy­cją dla właś­ci­cieli domów pasy­wnych i ener­gooszczęd­nych, gdzie ważna jest zarówno najwyższa pre­cyzja wyko­na­nia, jak i wysoko­gatunkowe mate­ri­ały użyte do pro­dukcji. Opty­malne dopa­sowanie okna do wymi­arów otworu oki­en­nego pozwala uniknąć przykrych niespodzianek (np. prob­lemów z jego otwieraniem i zamykaniem lub utraty szczelności).

Na co zwracać uwagę przy zamaw­ia­niu okien na wymiar?

Najważniejsze jest dostar­cze­nie pro­jektu okna oraz podanie dokład­nych wymi­arów otworu oki­en­nego lub wyko­nanie pro­fesjon­al­nego pomi­aru. Trzeba prze­myśleć, z jakiego mate­ri­ału ma być ono zro­bione. Najchęt­niej wybier­ane są okna drew­ni­ane albo aluminiowo-​drewniane, które są wyjątkowo odporne na dzi­ałanie zmi­en­nych czyn­ników atmos­fer­ycznych dzięki wykończe­niu ich zewnętrznej strony trwałym i wytrzy­małym alu­minium. Na zawartej z firmą pro­duku­jącą takie okna umowie powinny być wyszczegól­nione wszys­tkie warunki, cechy pro­duktu, a także cena, czas real­iza­cji zamówienia oraz warunki gwarancji.