Wydarzenia (zajawki artykułów)

Czy okna drewniane są eko? - Read more

Ekolo­gia to w ostat­nich lat­ach bardzo ważny temat. Pogłębi­a­jący się kryzys kli­maty­czny oraz ogromne ilości odpadów pro­dukowanych przez ludzi na całym świecie odbi­jają się negaty­wnie na kondy­cji naszej plan­ety. Z tego względu coraz więcej ludzi chce swoim codzi­en­nym funkcjonowaniem oraz pode­j­mowanymi każdego dnia wyb­o­rami kon­sumenckimi przy­czy­niać się do ochrony naszego delikat­nego ekosys­temu. Odpowiedzialny człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dzi­ała­nia i decyzje mają bezpośredni wpływ na stan środowiska naturalnego.

Czy okna drewniane są eko? - Read more

Kiedy wybrać okna obrotowe? - Read more

Wybier­a­jąc okna do domu, inwest­orzy najczęś­ciej decy­dują się na zakup okien w stan­dar­d­owych ksz­tał­tach. Więk­szość pro­jek­tów architek­ton­icznych wymaga bowiem zas­tosowa­nia klasy­cznych pros­tokąt­nych okien o różnych wymi­arach. W niek­tórych przy­pad­kach warto jed­nak rozważyć mon­taż niety­powych okien drew­ni­anych, takich jak np. okna obro­towe. Tego typu okna od lat cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią w kra­jach skan­dy­naws­kich, a od niedawna ich zalety zaczęły być doce­ni­ane również przez pol­s­kich pro­jek­tan­tów, którzy coraz chęt­niej po nie się­gają. Z tego wpisu dowiesz się, kiedy warto postawić na okna obro­towe i czym się one charakteryzują.

Kiedy wybrać okna obrotowe? - Read more

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Read more

Zarówno drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne muszą być odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników, trwałe, este­ty­czne oraz solidne. Najlep­szym mate­ri­ałem na drzwi jest drewno nat­u­ralne, które zapew­nia im najlep­sze para­me­try użytkowe. Rodzaj użytego do pro­dukcji drewna powinien być dopa­sowany do warunków, w jakich będą eksploa­towane oraz funkcji, jakie będą pełnić. Z tego powodu często inne gatunki drewna są stosowane do pro­dukcji drzwi zewnętrznych, a inne do drzwi wewnętrznych.

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Read more

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - Read more

Egzo­ty­czne gatunki drewna są coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane do pro­dukcji sto­larki drzwiowej i oki­en­nej, mebli oraz wielu ele­men­tów wykończeniowych. Ich pop­u­larność wynika z połączenia ory­gi­nal­nego wyglądu z doskon­ałymi właś­ci­woś­ci­ami. Drzwi i okna wyko­nane z drewna mer­anti są chęt­nie wybier­ane przez inwest­orów i architek­tów, którzy doce­ni­ają ich atrak­cyjną cenę, rewela­cyjne para­me­try i szla­chetny charak­ter. Z tego wpisu dowiesz się, czym charak­teryzuje się ten gatunek drewna.

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - Read more

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Okno to zazwyczaj bardzo inten­sy­wnie eksploa­towany ele­ment, dlat­ego po pewnym cza­sie nawet najlep­szej jakości okna wyma­gają wyko­na­nia reg­u­lacji okuć. Warto przeprowadzić ją, gdy wyczuwalna jest jakakol­wiek nieszczel­ność, albo gdy okno nie domyka się lub zaczyna spraw­iać trud­ności pod­czas zamyka­nia i otwiera­nia. Czyn­ność ta powinna być również przeprowadzana przed zbliża­ją­cym się latem albo zimą. Można to zro­bić samodziel­nie lub wezwać fachow­ców. Jeżeli okna są w dobrym stanie tech­nicznym, warto nauczyć się włas­noręcznie je reg­u­lować, aby móc w razie potrzeby szy­bko poprawić ich szczel­ność i praw­idłowo zad­bać o coroczną konserwację.

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Drzwi wejś­ciowe do domu są jego wiz­ytówką. To jeden z najbardziej wyek­sponowanych w fasadzie budynku ele­men­tów, który pełni również niezwykle ważną funkcję – to właśnie przez nie wchodzi się do wnętrza domu. Ich wygląd jest więc bardzo istotny. Drzwi zewnętrzne powinny być ide­al­nie dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego, w jakim wybu­dowany jest dom. Nie mniej ważny jest ich kolor, który powinien współ­grać z kolorystyką elewacji, dachu oraz sto­larką oki­enną. Tylko dobrze dopa­sowane drzwi będą prawdziwą ozdobą domu.

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Jakie drzwi wybrać – pełné czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Wejś­ciowe drzwi do domu to bardzo ważny ele­ment wpły­wa­jący na styl całego budynku. Są swoistą wiz­ytówką każdego domu. Ze względu na rolę, jaką odgry­wają oraz cen­tralne umiejs­cowie­nie ich w bryle budynku przykuwają wzrok i zwracają na siebie uwagę. Jeżeli zależy Ci, aby Twój dom dobrze się prezen­tował, musisz grun­townie prze­myśleć wybór odpowied­nich drzwi zewnętrznych. Powinny być one przede wszys­tkim dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego budynku, aby uzu­peł­ni­ały go i tworzyły z nim spójną całość.

Jakie drzwi wybrać – pełné czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Paginacja