Nowość w ofercie – okna PVC

2 lata temu

Wychodząc naprze­ciw Państwa zapy­tan­iom i potrze­bom, wprowadzamy do sprzedaży wysok­iej jakości pro­file oki­enne marki Veka, stanow­iące uzu­pełnie­nie naszej głównej oferty, jaką są okna drewniane.

Korzys­ta­jąc z naszego wielo­let­niego doświad­czenia w pro­dukcji okien drew­ni­anych wybral­iśmy na dostawcę pro­fili do pro­dukcji okien PVC firmę VEKA.

VEKA to:

  • ponad 50-​letnie doświad­cze­nie w pro­dukcji pro­fili do sys­temów okiennych,
  • czołowy pro­du­cent pro­fili oki­en­nych na świecie,
  • niemiecka jakość poparta certyfikatami,
  • pol­ska produkcja,
  • zaawan­sowana nowoczesna technologia,
  • najbardziej kom­plek­sowe rozwiąza­nia na rynku,
  • pro­file pro­dukowane wyłącznie w klasie A.

Oczy­wiś­cie zachę­camy Państwa do zapoz­na­nia się z naszą ofertą okien drew­ni­anych. Od zawsze uważamy, że okna drew­ni­ane mają ogromną przewagę nad oknami plas­tikowymi, jed­nakże dla tych z Państwa, którzy szukają rozwiąza­nia eko­nom­icznego lub do inwest­y­cji, gdzie częś­ciowo zaplanowany jest ten typ sto­larki, z pełną odpowiedzial­noś­cią pro­ponu­jemy pro­dukowane przez nas okna z pro­fili VEKA.

Proszę pamię­tać, że kupu­jąc okna u nas mają Państwo gwarancję fachowości mon­tażu – nawet najlep­szy pro­dukt nie spełni oczeki­wań jeśli zostanie źle zamon­towany. Mają Państwo także gwarancję niższej ceny – kupu­jąc prosto od pro­du­centa omi­jają Państwo pośredników.

Chęt­nie odpowiemy na Państwa wszelkie pyta­nia i wąt­pli­wości. Zachę­camy do kon­taktu tele­fon­icznego lub mailowego.

.

Zapy­taj o wycenę