Jak samodzielnie wyregulować okna?

2 miesiące temu

Okno to zazwyczaj bardzo inten­sy­wnie eksploa­towany ele­ment, dlat­ego po pewnym cza­sie nawet najlep­szej jakości okna wyma­gają wyko­na­nia reg­u­lacji okuć. Warto przeprowadzić ją, gdy wyczuwalna jest jakakol­wiek nieszczel­ność, albo gdy okno nie domyka się lub zaczyna spraw­iać trud­ności pod­czas zamyka­nia i otwiera­nia. Czyn­ność ta powinna być również przeprowadzana przed zbliża­ją­cym się latem albo zimą. Można to zro­bić samodziel­nie lub wezwać fachow­ców. Jeżeli okna są w dobrym stanie tech­nicznym, warto nauczyć się włas­noręcznie je reg­u­lować, aby móc w razie potrzeby szy­bko poprawić ich szczel­ność i praw­idłowo zad­bać o coroczną konserwację.

Jakie są najczęś­ciej przeprowadzane reg­u­lacje okien?

Nowoczesne okna drew­ni­ane wyposażone są w oku­cia umożli­wia­jące reg­u­lację położe­nia skrzy­dła w trzech płaszczyz­nach. Do najczęś­ciej wykony­wanych reg­u­lacji okien należą:

  • reg­u­lacja sezonowa, czyli let­nia i zimowa,
  • reg­u­lacja korygu­jąca ustaw­ie­nie skrzy­dła popraw­ia­jąca jego działanie,
  • reg­u­lacja docisku skrzy­dła do ramy popraw­ia­jąca szczel­ność okna.

Nawet nowe okna drew­ni­ane potrze­bują reg­u­lacji, gdyż już w pier­wszym roku ich eksploat­acji skrzy­dło może znacznie opaść. Żeby je wyreg­u­lować, należy użyć odpowied­niego klucza i postępować według instrukcji pro­du­centa sto­larki (do naszych okien potrzeba klucza imbu­sowego 5mm do dol­nego zaw­iasu oraz klucza Torx T15 do górnej rozwórki). Ist­nieje również możli­wość zwięk­szenia szczel­ności okien w okre­sie jesienno-​zimowym i zmniejszenia na okres wiosenno-​letni poprzez zwiększenie/​zmniejszenie docisku skrzydła.

Jak dbać o okna z oku­ci­ami firmy Gretsch-​Unitas?

Okna z oku­ci­ami uchylno-​rozwieralnymi firmy Gretsch-​Unitas charak­teryzują się najwyższą jakoś­cią. Tak jak każdy inny ele­ment wyposaże­nia budynku okna ule­gają nor­mal­nemu zuży­ciu eksploat­a­cyjnemu. Aby zag­waran­tować im łat­wość obsługi oraz długą żywot­ność, należy przeprowadzać odpowied­nie zabiegi pielęgnacyjno-​konserwacyjne. Przy­na­jm­niej raz w roku powinno się nas­marować i sprawdzić dzi­ałanie ruchomych części i miejsca ryglowa­nia, a także dokrę­cić śruby mocu­jące klamkę.

Warto pod­pisać umowę na kon­serwację, a w razie wys­tępowa­nia jakichkol­wiek zakłóceń uniemożli­wia­ją­cych sprawne funkcjonowanie okuć, zwró­cić się o pomoc do spec­jal­isty.** Jeżeli zajdzie potrzeba reg­u­lacji skrzy­dła, pode­jmie się tego pro­du­cent**. Należy również reg­u­larnie sprawdzać zewnętrzną powierzch­nię okna oraz oszk­le­nia i na bieżąco usuwać wszelkie szkody. Uszczelka nie może być mal­owana ani lakierowana. Dokładne infor­ma­cje doty­czące właś­ci­wej pielę­gnacji oraz kon­serwacji okien i okuć zna­j­dują się w ulotce producenta.