Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie?

2 miesiące temu

Drzwi wejś­ciowe do domu są jego wiz­ytówką. To jeden z najbardziej wyek­sponowanych w fasadzie budynku ele­men­tów, który pełni również niezwykle ważną funkcję – to właśnie przez nie wchodzi się do wnętrza domu. Ich wygląd jest więc bardzo istotny. Drzwi zewnętrzne powinny być ide­al­nie dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego, w jakim wybu­dowany jest dom. Nie mniej ważny jest ich kolor, który powinien współ­grać z kolorystyką elewacji, dachu oraz sto­larką oki­enną. Tylko dobrze dopa­sowane drzwi będą prawdziwą ozdobą domu.

Co kolor drzwi wejś­ciowych mówi o domu i jego właścicielach?

Kolor drzwi zewnętrznych musi być dobrze prze­myślany. Najczęś­ciej wybier­ane są drzwi w nat­u­ral­nych, stonowanych barwach. Doskon­ałym wyborem są drew­ni­ane drzwi zewnętrzne. Dopa­sowane do koloru sto­larki oki­en­nej będą tworzyć z nią spójną całość. Nadadzą domowi nat­u­ral­nej ele­gancji i uszla­chet­nią go. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się drzwi w kolorze jas­nego dębu, orze­chowym czy mahoniowym.

Pro­du­cenci drzwi pro­ponują swoim klien­tom bogatą paletę barw drzwi wejś­ciowych. W ostat­nich lat­ach coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się drzwi w niety­powych barwach (np. niebieskie, czer­wone, zielone czy białe). Aby takie drzwi dobrze się prezen­towały, ich kolor musi być dopa­sowany do stylu architek­ton­icznego oraz charak­teru budynku. Konkretne barwy są również nośnikami różnych emocji, dzięki czemu nie pozostaw­iają nikogo obojętnym.

Drzwi w kolorze niebieskim sprawią, że poczu­jesz się bez­piecznie, a Twój dom będzie się kojarzył ze spoko­jem i sta­bi­liza­cją. Zielone drzwi kojarzą się z har­monią, światem natury, dodają energii i popraw­iają humor. Czer­wone wejś­cie do domu moty­wuje do dzi­ała­nia, dodaje pewności siebie i energii, a także daje do zrozu­mienia, że w tym budynku mieszkają ludzie pełni pasji trak­tu­jący życie jako ekscy­tu­jącą przygodę.

Czym się kierować, wybier­a­jąc kolor drzwi zewnętrznych?

Najważniejsze czyn­niki, które trzeba brać pod uwagę, wybier­a­jąc kolor drzwi zewnętrznych to: kolorystyka elewacji, sto­larki oki­en­nej oraz dachu, a także styl, w jakim wybu­dowany jest dom. Ważną rolę odgrywa również najbliższe otocze­nie budynku. Inny kolor drzwi będzie wyglą­dał dobrze w sąsiedztwie bujnej zie­leni ogrodu, inny w betonowej miejskiej dżungli. Barwa drzwi wejś­ciowych nie może być przy­pad­kowa. Pamię­taj, że są one cen­tral­nym punk­tem Two­jego domu, który przykuwa uwagę każdej odwiedza­jącej Cię lub nawet tylko prze­chodzącej obok osoby.