Jakie drzwi wybrać – pełne czy ze szklanymi ornamentami?

2 miesiące temu

Wejś­ciowe drzwi do domu to bardzo ważny ele­ment wpły­wa­jący na styl całego budynku. Są swoistą wiz­ytówką każdego domu. Ze względu na rolę, jaką odgry­wają oraz cen­tralne umiejs­cowie­nie ich w bryle budynku przykuwają wzrok i zwracają na siebie uwagę. Jeżeli zależy Ci, aby Twój dom dobrze się prezen­tował, musisz grun­townie prze­myśleć wybór odpowied­nich drzwi zewnętrznych. Powinny być one przede wszys­tkim dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego budynku, aby uzu­peł­ni­ały go i tworzyły z nim spójną całość.

Kiedy warto zde­cy­dować się na drzwi pełne?

Drzwi pełne od wielu lat cieszą się w naszym kraju niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią. Ich solidna kon­strukcja i jed­no­lita powierzch­nia zapew­ni­ają domown­ikom maksy­malną intym­ność. Bogaty wybór różnych mod­eli tego typu drzwi sprawia, że bez prob­lemu można dopa­sować je do każdego stylu architek­ton­icznego. Doskonale sprawdzają się we wnętrzach, które nie wyma­gają dodatkowego doświ­etle­nia nat­u­ral­nym światłem. Są również dobrą propozy­cją dla osób cenią­cych sobie pry­wat­ność, które nie chcą, aby do wnętrz ich domu zaglą­dali przy­pad­kowi przechodnie.

Kiedy warto zde­cy­dować się na drzwi ze szk­lanymi ornamentami?

Drzwi zewnętrzne z przeszk­le­ni­ami są coraz częś­ciej wybier­ane przez pol­s­kich inwest­orów. Drzwi ze szk­lanymi orna­men­tami starej gen­er­acji nie budz­iły zau­fa­nia, gdyż nie były równie odporne na próby wła­mań co drzwi pełne. Nowoczesne drzwi z przeszk­le­ni­ami są wyko­nane w tech­nologii gwaran­tu­jącej ten sam poziom bez­pieczeństwa, gdyż ele­menty szk­lane są wyko­nane ze spec­jal­nego szkła antywłamaniowego.

Szk­lane wstawki mogą przy­bierać różné formy – łuków, górnych świ­et­lików albo bocznych dostawek. Mogą być wyko­nane ze szkła przeźroczys­tego, piaskowanego, orna­men­towego, refleksyjnego albo witrażowego. Ele­menty te spraw­iają, że drzwi wejś­ciowe wyglą­dają ory­gi­nal­nie. Dzięki nim przed­pokój jest rozświ­et­lony nat­u­ral­nym światłem, co pozy­ty­wnie wpływa na odbiór tego pomieszczenia. Dodatkową zaletą jest fakt, iż domown­icy mogą w każdej chwili bez konieczności wychodzenia z budynku sprawdzić, kto dzwoni domo­fonem albo czy samochód opuś­cił już pos­esję i można zamknąć za nim bramę wjaz­dową. Przeszk­le­nia pełnią więc często funkcję dużego i wygod­nego wizjera.

Drzwi z przeszk­le­ni­ami są dostępne w bardzo wielu wari­antach różnią­cych się od siebie formą, dzięki czemu można dopa­sować je do stylu architek­ton­icznego domu. Inne mod­ele będą się dobrze prezen­towały w budynkach nowoczes­nych czy min­i­mal­isty­cznych, a inne w domach skan­dy­naws­kich lub rustykalnych.