Czym charakteryzuje się drewno meranti?

2 miesiące temu

Egzo­ty­czne gatunki drewna są coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane do pro­dukcji sto­larki drzwiowej i oki­en­nej, mebli oraz wielu ele­men­tów wykończeniowych. Ich pop­u­larność wynika z połączenia ory­gi­nal­nego wyglądu z doskon­ałymi właś­ci­woś­ci­ami. Drzwi i okna wyko­nane z drewna mer­anti są chęt­nie wybier­ane przez inwest­orów i architek­tów, którzy doce­ni­ają ich atrak­cyjną cenę, rewela­cyjne para­me­try i szla­chetny charak­ter. Z tego wpisu dowiesz się, czym charak­teryzuje się ten gatunek drewna.

Mer­anti – kilka słów o właś­ci­woś­ci­ach tego gatunku drewna

Ten egzo­ty­czny gatunek drewna pochodzi z Indonezji, Malezji oraz z Fil­ipin. Cieszy się dużą pop­u­larnoś­cią. To właśnie z niego najczęś­ciej spośród wszys­t­kich gatunków egzo­ty­cznych pro­dukowane są okna i drzwi. Najbardziej znana jest odmi­ana biała i czer­wona znana pod nazwą Red Mer­anti, której zabar­wie­nie przy­pom­ina nieco mahoń. Mer­anti jest często porówny­wane z drewnem sos­nowym, choć swoimi właś­ci­woś­ci­ami fizy­cznymi znacznie je przewyższa. Mer­anti jest bowiem o wiele bardziej od sosny odporne na dzi­ałanie zmi­en­nych warunków atmos­fer­ycznych, trwal­sze, wytrzy­mal­sze i tward­sze. Znacznie wyższa odporność tej egzo­ty­cznej odmi­any na skurcz oraz pęcznie­nie wynika z jego specy­ficznej budowy anatomicznej.

Mer­anti należy do gatunków twardzielowych. Drewno pozyski­wane z tego typu drzew wyróż­nia się małą prze­siąk­li­woś­cią wody oraz wytrzy­małoś­cią na zgi­nanie staty­czne. Warto zde­cy­dować się na zakup okien wyko­nanych z drewna mer­anti, gdyż nie powoduje to prob­lemów przy pielę­gnacji i kon­serwacji. Dzięki swoim właś­ci­woś­ciom drzwi i okna wyko­nane z tego gatunku drewna zapew­ni­ają wnętr­zom doskon­ałą izo­la­cyjność cieplną, a także akustyczną.

Mer­anti jest drewnem bardzo gęstym. Jego gęs­tość jest uza­leżniona od gatunku. Osiąga od 300 kg/​m3 nawet do 800 kg/​m3. Im więk­sza jest jego gęs­tość, tym jest ono bardziej wytrzy­małe. Drzwi i okna mer­anti zna­j­du­jące się w naszej ofer­cie są pro­dukowane z drewna mer­anti o gęs­tości więk­szej od 450 kg/​m3. Wyko­rzys­tanie tak gęstego surowca wpływa na doskon­ałe właś­ci­wości naszych wyrobów.

Czym charak­teryzują się drzwi i okna wyko­nane z drewna meranti?

Drzwi i okna wyko­nane z drewna mer­anti mają piękne i głębokie czerwono-​brązowe zabar­wie­nie, dzięki czemu prezen­tują się bardzo ele­gancko. Ich kolor oraz charak­terysty­czny rysunek sprawia, że aby uzyskać ory­gi­nalny i zach­wyca­jący efekt wystar­czy poma­lować je trans­par­entną farbą. Drzwi i okna mer­anti dodają każdemu wnętrzu ciepłego kli­matu. Prezen­tują się bardzo szla­chet­nie, spraw­ia­jąc, że budynki zyskują egzo­ty­czny szyk, a pon­adto są trwałe i odporne na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych. To doskon­ała propozy­cja dla wszys­t­kich miłośników egzo­tyki cenią­cych sobie najwyższą jakość.