Swisspacer Air – co to takiego?

2 miesiące temu

Swis­spacer Air to spec­jalny kom­po­nent gwaran­tu­jący kom­pen­sację ciśnienia w szy­bach zespolonych. Dzięki temu niewielkiemu ele­men­towi można skutecznie zapo­biec pęka­niu oraz przed­w­czes­nemu starze­niu się szyb, gdyż umożli­wia on wyraźné zmniejsze­nie naprężeń wewnątrz zespoleń wynika­ją­cych z różnic wysokości lub wpły­wów klimatycznych.

W jaki sposób Swis­spacer Air kom­pen­suje ciśnie­nie w szy­bach zespolonych?

Dzi­ałanie Swis­spacer Air polega na wyrów­na­niu ciśnienia wewnątrz szyby zespolonej z ciśnie­niem panu­ją­cym na zewnątrz. Dzięki temu okna z tego rodzaju szy­bami mogą być bez­piecznie trans­portowane oraz mon­towane na różnych wysokoś­ci­ach. Swis­spacer Air to mała met­alowa tule­jka ze zin­te­growaną spec­jalną mem­braną. Wkręca się ją w ramkę dys­tan­sową Swis­spacer. Nie wpływa ona na este­tykę okien, gdyż jest całkowicie niewidoczna. Nad­ciśnie­nie albo pod­ciśnie­nie może pow­stać w szy­bach zespolonych pod wpły­wem różnic tem­per­atur albo wysokości. Czyn­niki te są nazy­wane „obciąże­ni­ami kli­maty­cznymi” i mogą doprowadzić do wygię­cia szkła, zwięk­szenia naprężeń w obrę­bie uszczel­nienia krawędzi, a nawet do pęknię­cia szyby. Zas­tosowanie Swis­spacer Air pozwala skutecznie wyrów­nać ciśnie­nie między przestrzenią szy­bową a otocze­niem, w wyniku czego wszys­tkie zagroże­nia wywołane nierównym ciśnie­niem na zewnątrz i wewnątrz szyby zostają wye­lim­i­nowane. Z tego powodu stosowanie takich zaworków jest rekomen­dowane we wszys­t­kich paki­etach szy­bowych okien mon­towanych w budynkach położonych powyżej 800 m.n.p.m.

Jakie są zalety stosowa­nia zaworów Swis­spacer Air?

Najwięk­szą zaletą Swis­spacer Air jest ochrona przed niebez­piecznymi skutkami różnicy ciśnienia panu­ją­cym wewnątrz i na zewnątrz szyby zespolonej. Nie wygi­nają się one do środka nawet pod­czas sezonowych wahań tem­per­atury. Jed­nak to nie jedyny atut tego niewielkiego ele­mentu. Dzięki tym zaworkom wnętrza mają zapewnioną lep­szą izo­lację akusty­czną, gdyż zwięk­szona jest sze­rokość przestrzeni międzyszy­bowych, co wpływa bezpośred­nio na redukcję hałasu w budynku.