Z jakiego drewna wykonuje się drzwi?

miesiąc temu

Zarówno drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne muszą być odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników, trwałe, este­ty­czne oraz solidne. Najlep­szym mate­ri­ałem na drzwi jest drewno nat­u­ralne, które zapew­nia im najlep­sze para­me­try użytkowe. Rodzaj użytego do pro­dukcji drewna powinien być dopa­sowany do warunków, w jakich będą eksploa­towane oraz funkcji, jakie będą pełnić. Z tego powodu często inne gatunki drewna są stosowane do pro­dukcji drzwi zewnętrznych, a inne do drzwi wewnętrznych.

Jakie gatunki drewna wyko­rzys­tuje się do pro­dukcji drzwi zewnętrznych?

Drzwi zewnętrzne są inten­sy­wniej eksploa­towane od drzwi wewnętrznych, a także narażone na odd­zi­ały­wanie wielu czyn­ników zewnętrznych, takich jak, cho­ci­ażby zmi­enne warunki atmos­fer­yczne. Muszą być więc solidne i trwałe, a także odporne na wilgoć, wodę i promieniowanie słoneczne. Pełnią funkcję reprezen­ta­cyjną, gdyż są nie­jako wiz­ytówką domu, a także ochronną – dobre drzwi zewnętrzne muszą zapew­niać domown­ikom najwyższy poziom bez­pieczeństwa i chronić ich przed wtargnię­ciem do wnętrza niepowołanych osób. Powinny również doskonale izolować wnętrza od tem­per­atury panu­jącej na zewnątrz oraz od hałasu. Połącze­nie tych kilku ważnych funkcji to pod­sta­wowy warunek, dlat­ego nie każdy mate­riał może być użyty do ich produkcji.

Do pro­dukcji drzwi zewnętrznych sto­suje się gatunki drewna wyróż­ni­a­jące się dużą odpornoś­cią na odd­zi­ały­wanie czyn­ników zewnętrznych oraz wysokim stop­niem twar­dości. Najczęś­ciej wyko­rzysty­wany jest więc dąb, mod­rzew albo egzo­ty­czne gatunki takie jak np. mer­anti. Wszys­tkie ele­menty, z jakich wyt­warza się drzwi wejś­ciowe, są wyko­nane z litego drewna kle­jonego warstwowo.

Z jakich gatunków drewna pro­dukuje się drzwi wewnętrzne?

Drzwi wewnętrzne nie muszą być aż tak wytrzy­małe jak zewnętrzne, gdyż nie są wys­taw­ione na bezpośred­nie dzi­ałanie zmi­en­nych warunków pogodowych. Do ich pro­dukcji wyko­rzys­tuje się więc takie gatunki drewna jak: dąb czy sosna. Drewno dębu jest twarde, ele­ganckie i wytrzy­małe. Sosna to gatunek drewna doskonale sprawdza­jący się w pro­dukcji drzwi wewnętrznych. Wyróż­nia się atrak­cyjną ceną, este­ty­cznym wyglą­dem oraz miękkoś­cią, dzięki czemu można z niej tworzyć nawet najbardziej wymyślne ksz­tałty, kreu­jąc w ten sposób ory­gi­nalne orna­menty i zdobienia.