Dobre okna drewniane

11 lat temu

Jesteś na etapie wyboru okien do swo­jego nowego domu lub planu­jesz wymi­anę starych okien? Upewnij się, że Twój wybór będzie najlep­szym z możliwych.

Po pier­wsze – okna drew­ni­ane czy plastikowe?

Okna drew­ni­ane są droższe, ale o wiele ład­niejsze niż okna PCV. Drewno to wytrzy­mały i przede wszys­tkim nat­u­ralny surowiec budowlany uży­wany od wieków.

Oprócz dużej przewagi este­tyki i wyglądu, dobre okna drew­ni­ane zawsze można odnowić lub naprawić, co w przy­padku zwykłych okien plas­tikowych jest niemożliwe.

Więcej o prze­wadze okien drew­ni­anych nad plas­tikowymi można przeczy­tać w artykule Okna drew­ni­ane czy plastikowe?

Typ pro­filu okiennego

W zależności od pożą­danego stylu wewnątrz i zewnątrz budynku trzeba się zde­cy­dować na odpowiedni profil.

Wybier­a­jąc pro­fil oki­enny trzeba również wziąć pod uwagę warunki atmos­fer­yczne. W przy­padku trud­nych warunków atmos­fer­ycznych można wybrać okna drewniano-​aluminiowe, które zapewnią skuteczną ochronę drewna przed złą pogodą. Pro­fil alu­min­iowy z zewnętrznej strony ramy oki­en­nej przedłuży trwałość okna i sprawi, że drewno nie będzie wyma­gało dodatkowych spec­jal­nych zabiegów konserwacyjnych.

Pro­file okien

Zabez­pieczenia antywłamaniowe

Solidna kon­strukcja okien drew­ni­anych sprawia, że są one trudne do wyważe­nia. Jed­nak jeśli chcemy się bardziej zabez­pieczyć, warto rozważyć zakup dodatkowego wyposaże­nia antywłamaniowego,

Zabez­pieczenia antywłamaniowe

Pod­sumowanie

Dobre okna drew­ni­ane na dłuższą metę są tańsze i lep­sze od okien plas­tikowych. Zakup drew­ni­anych okien przy­czy­nia się do zwięk­szenia wartości budynku. Ma to duże znacze­nie, przy ewen­tu­al­nej sprzedaży.

Pro­fil okna powinien być wybier­any głównie w zależności od warunków atmosferycznych.

Dobre okna drew­ni­ane powinny być dobrze zabez­piec­zone. Warto zaopa­trzyć je w dodatki utrud­ni­a­jące hipote­ty­czne wtargnię­cie niepros­zonych gości.

Ceny okien