Wydarzenia (zajawki artykułów)

Jakie zalety posiadają drzwi z litego drewna? - Read more

Drzwi to jeden z tych ele­men­tów wyposaże­nia, bez którego nie sposób wyobrazić sobie dobrze zor­ga­ni­zowanego mieszka­nia czy domu. Drzwi pozwalają dzielić przestrzeń na poszczególne strefy, reg­u­lują rozprzestrzeni­anie się ciepła i dźwięków, zapew­ni­ają pry­wat­ność i nadają wnętrzu pożą­daną este­tykę. Na rynku dostęp­nych jest wiele rodza­jów drzwi, a wśród nich zna­j­dują się drzwi wyko­nane z ele­men­tów z litego drewna. Jakie są ich zalety i czy warto je nabyć?

Jakie zalety posiadają drzwi z litego drewna? - Read more

Okna przesuwne typu HS. Charakterystyka - Read more

Do niedawna we wszys­t­kich domach, które miały wyjś­cie na taras albo ogród stosowano okna balkonowe rozwierno-​uchylne. W nowoczes­nym budown­ictwie coraz częś­ciej wyko­rzys­tuje się jed­nak okna podnoszono-​przesuwne. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszy się obec­nie innowa­cyjny sys­tem HS, dzięki któremu drzwi tara­sowe czy balkonowe można szy­bko i bez najm­niejszych prob­lemów otworzyć poprzez lekkie uniesie­nie ich i prze­sunię­cie. W czyn­ność tę nie trzeba wkładać siły. Otwieranie dużych okien jeszcze nigdy nie było tak proste. Sys­tem podnoszono-​przesuwny zapew­nia domown­ikom najwyższy kom­fort użytkowa­nia, a wyjś­cie na taras czy ogród prezen­tuje się niezwykle estetycznie.

Okna przesuwne typu HS. Charakterystyka - Read more

Dlaczego warto wymienić stare okna na te drewniane? - Read more

Drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany do pro­dukcji sto­larki oki­en­nej od bardzo dawna. Wyróż­nia się niezwykłą ele­gancją i szla­chet­noś­cią, a także doskon­ałymi para­me­trami eksploat­a­cyjnymi. Na rynku dostępne są także okna plas­tikowe, ale choć są tańsze od swoich drew­ni­anych odpowied­ników, to ich wygląd jest dużo mniej este­ty­czny. Jeżeli szyku­jesz się do wymi­any starych okien w swoim domu i zależy Ci zarówno na ich wyglądzie, jak i na doskon­ałych para­me­trach użytkowych, zain­wes­tuj w nowoczesne okna drewniane.

Dlaczego warto wymienić stare okna na te drewniane? - Read more

Od czego zależy cena drzwi drewnianych? - Read more

Rozpię­tość cenowa różnych mod­eli drew­ni­anych drzwi wewnętrznych jest spora. Sto­jąc przed pod­ję­ciem decyzji o zakupie odpowied­nich drzwi do swo­jego domu, wielu klien­tów czuje się zde­zori­en­towanych, gdyż nie wie, z czego wynikają tak duże różnice w cenie. Jeżeli zas­tanaw­iasz się, dlaczego jedne drzwi drew­ni­ane są droższe od drugich, koniecznie przeczy­taj nasz dzisiejszy wpis. Dowiesz się z niego, jakie czyn­niki wpły­wają na ostate­czną cenę wewnętrznych drzwi drew­ni­anych i dlaczego nie warto na nich oszczędzać.

Od czego zależy cena drzwi drewnianych? - Read more

Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi? - Read more

Urządzanie domu to bez najm­niejszej wąt­pli­wości okazja do poz­na­nia całej masy nowych ter­minów oraz bliższego przyjrzenia się ele­men­tom, na które do tej pory nie zwracało się zbyt dużej uwagi. Doskon­ałym przykła­dem jest tutaj przylga w drzwiach, którą zapewne wszyscy dobrze kojarzą, choć mało kto potrafi ją poprawnie nazwać. Czym jest przylga i na czym polega różnica między drzwiami z przylgą a tymi jej pozbawionymi?

Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi? - Read more

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Drzwi stanowią istotny ele­ment wyposaże­nia każdego domu, mieszka­nia, biura i innych rodza­jów lokali. Ich zadaniem jest odd­zielanie przestrzeni, ograniczanie strat energii cieplnej oraz oczy­wiś­cie zapewnie­nie odpowied­niego poziomu pry­wat­ności wszys­tkim domown­ikom i użytkown­ikom nieru­chomości. Na rynku zna­jdziemy szereg rozwiązań z kat­e­gorii drzwi oraz ościeżnic – w tym drzwi przyl­gowe oraz ościeżnice reg­u­lowane. Gdzie się je stosuje?

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Mity na temat drzwi drewnianych - Read more

Drzwi fron­towe to niezwykle ważny ele­ment wykończeniowy w każdym budynku. Muszą być wyko­nane z mate­ri­ałów najwyższej jakości, aby wytrzy­mać dzi­ałanie wielu nieko­rzyst­nych czyn­ników zewnętrznych. Powinny zapew­niać domown­ikom zarówno wysoki kom­fort ter­miczny, jak i akusty­czny, dobrze izolu­jąc wnętrza domu od chłodu i hałasu zewnętrznego świata. Bardzo istotna jest również ich odporność na ewen­tu­alne próby włamania.

Mity na temat drzwi drewnianych - Read more

Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne? - Read more

Zakup drzwi zewnętrznych powinien być dobrze prze­myślany, gdyż jest to ważny ele­ment wykończeniowy każdego domu, który służy jego mieszkań­com przez wiele lat. Drzwi wejś­ciowe muszą pełnić kilka istot­nych funkcji: być skuteczną bari­erą dla ewen­tu­al­nych intruzów, odd­zielać wnętrza od świata zewnętrznego, chronić je przed nad­miernym hałasem oraz ucieczką ciepła. Powinny więc być solidne, wytrzy­małe, este­ty­czne i ciepłe. Doskon­ałym wyborem jest mon­taż drzwi drew­ni­anych, które nie tylko pięknie się prezen­tują, ale wyróż­ni­ają się także doskon­ałymi para­me­trami użytkowymi.

Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne? - Read more

Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać? - Read more

Mycie okien na święta wielka­nocne stało się nieodłączną częś­cią naszej trady­cji. Zbliża­jące się święta są bowiem doskon­ałym pretek­stem do zro­bi­enia wiosen­nych gen­er­al­nych porząd­ków w swoim domu. Chęć dokład­nego wyczyszczenia okien i wnętrz wynika z faktu, iż każdy z nas lubi prze­by­wać w wyp­ielęg­nowanych, czystych pomieszczeni­ach, a świąteczny okres spędzamy zazwyczaj właśnie we włas­nych domach z najbliższymi. Aby umilić sobie ten wyjątkowy czas, warto zad­bać o okna. Błyszczące i prze­jrzyste szyby spraw­iają, że cały świat będzie wyglą­dał piękniej, wnętrza rozświ­etli wiosenne słońce, a dom będzie się prezen­tować odświęt­nie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.

Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać? - Read more

Na jakie profile okienne się zdecydować? - Read more

Pro­fil oki­enny to najważniejsza część okna, gdyż zależą od niego jego właś­ci­wości ter­moizo­la­cyjne. Pro­fil zbu­dowany jest z ramy, ościeżnicy, lis­tew przyszy­bowych i innych ele­men­tów. Dostęp­nych jest wiele rodza­jów pro­fili oki­en­nych, a różnią się one od siebie głównie gruboś­cią. W dzisiejszym wpisie doradz­imy, na jakie pro­file warto się zdecydować.

Na jakie profile okienne się zdecydować? - Read more

Paginacja