Czym jest nawiewnik okienny i jak działa?

rok temu

Naw­iewnik oki­enny, nazy­wany też naw­i­etrznikiem, to dodatkowy ele­ment sys­temu wenty­la­cyjnego okna. Ma postać niewielkiego otworu zabez­piec­zonego spec­jalną osłoną. Niek­tóre mod­ele okien wyposaża się w wywi­etrzniki już w trak­cie pro­dukcji, nato­mi­ast do tych okien, które ich nie posi­adają, można je dokupić i zamon­tować w ościeżnicy. Naw­iewniki nadają się do okien wyko­nanych z różnego rodzaju mate­ri­ałów, w tym z drewna, PCV czy aluminium.

Do czego służą nawietrzniki?

Cechą nowoczes­nych okien jest ich wysoka szczel­ność. Mimo że para­metr ten jest szczegól­nie pożą­dany ze względu na mniejsze straty cieplne i lep­szą izo­lację akusty­czną budynku, cza­sami potrzebny jest więk­szy dopływ powi­etrza do pomieszczenia, np. w kamieni­cach. W tym przy­padku najlep­szym rozwiązaniem jest zamon­towanie naw­iewników. Nie sto­suje się ich jed­nak w budynkach wyposażonych w wenty­lację mechan­iczną (rekuperację).

Rodzaje naw­iewników

Drew­ni­ane okna można wyposażyć w naw­i­etrzniki higros­terowane, które samoczyn­nie otwier­ają się lub zamykają w odpowiedzi na wzrost lub spadek wilgo­t­ności w pomieszcze­niu. Ich nazwa pochodzi od higrometru, czyli urządzenia wyz­nacza­jącego poziom wilgotności.

Drugim rodza­jem naw­i­etrzników są naw­i­etrzniki ciśnieniowe. Dzi­ałają samoczyn­nie, a ilość doprowadzanego przez nie powi­etrza zależna jest od różnicy ciśnień na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Przysłona przymyka się, gdy dochodzi do przekroczenia maksy­mal­nej różnicy ciśnień, np. pod­czas wietrznej pogody. Sam użytkownik może też wpły­wać na zmniejszanie dopływu powi­etrza przez naw­iewnik, lecz całkowite zamknię­cie prze­pust­nicy jest niemożliwe.