Czym się kierować wybierając drzwi wejściowe?

5 miesięcy temu

Drzwi wejś­ciowe są wiz­ytówką domu. Oprócz funkcji deko­ra­cyjnych pełnią także inne ważné role, m.in. odpowiadają za izo­lację cieplną budynku. Zami­ast więc decy­dować się na zakup przy­pad­kowych drzwi, lep­iej przeanal­i­zować ich para­me­try tech­niczne i wybrać pro­dukt najlep­szy jakoś­ciowo. Poniższy wpis pomoże ci w pod­ję­ciu decyzji, jakie drzwi zewnętrzne warto mieć.

Trwałość, izo­lacja cieplna i dźwiękochłonność

Drzwi wejś­ciowe pro­dukowane są z różnych mate­ri­ałów, w tym z: drewna, alu­minium, stali czy PCV. Bardzo dobre para­me­try w zakre­sie wytrzy­małości posi­adają drzwi drew­ni­ane wyko­nane z drewna sos­nowego, mer­anti i dębu. Pod wzglę­dem izo­lacji ter­micznej, drzwi z drewna nie mają sobie równych. Ich współczyn­nik przenika­nia ciepła Ud jest bardzo niski i może wynosić nawet 1,11,4 W/(m²∙K). Oznacza to, że drew­ni­ane drzwi zewnętrzne doskonale sprawdzą się w domach ener­gooszczęd­nych i pasy­wnych. Do zalet drewna należy także dobra izo­lacja akusty­czna. Drzwi stalowe są ciężkie i trwałe, jed­nak nie tak „ciepłe” jak drzwi drew­ni­ane. Podob­nie jak drzwi alu­min­iowe, wyma­gają spec­jal­nego docieple­nia, które będzie chroniło dom przed utratą ciepła. Met­alowe drzwi mają jeszcze jedną wadę — słabo tłu­mią dźwięki. Drzwi z PCV są lekkie i zapew­ni­ają dobrą izo­lację ter­miczną, ale mogą się odksz­tał­cać pod wpły­wem wysok­iej temperatury.

Bez­pieczeństwo

Jedną z najważniejszych funkcji, jakie powinny pełnić drzwi zewnętrzne, jest ochrona przed wła­maniem. Dobre drzwi anty­wła­man­iowe można poz­nać po szeregu zabez­pieczeń, takich jak: klamki, rozety i wkładki anty­wła­man­iowe, zaw­iasy o wzmoc­nionej kon­strukcji, blokady anty­wyważe­niowe oraz zamki ryglu­jące drzwi w co najm­niej 3 miejs­cach. Pod­wyżs­zoną ochronę przed wła­maniem posi­adają drzwi klasy RC2.

Wzor­nictwo

Drzwi wejś­ciowe przy­cią­gają wzrok, dlat­ego powinny być dobrze dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego domu. Kolor drzwi, na jaki się zde­cy­du­jemy, musi współ­grać z elewacją domu, sto­larką oki­enną oraz dachem. Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w drzwiach zewnętrznych są szk­lane wstawki, które doświ­et­lają przed­pokój i pełnią funkcje deko­ra­cyjne, co nadaje im indy­wid­u­alny charakter.