Wydarzenia (zajawki artykułów)

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Read more

Zarówno drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne muszą być odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników, trwałe, este­ty­czne oraz solidne. Najlep­szym mate­ri­ałem na drzwi jest drewno nat­u­ralne, które zapew­nia im najlep­sze para­me­try użytkowe. Rodzaj użytego do pro­dukcji drewna powinien być dopa­sowany do warunków, w jakich będą eksploa­towane oraz funkcji, jakie będą pełnić. Z tego powodu często inne gatunki drewna są stosowane do pro­dukcji drzwi zewnętrznych, a inne do drzwi wewnętrznych.

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Read more

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - Read more

Egzo­ty­czne gatunki drewna są coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane do pro­dukcji sto­larki drzwiowej i oki­en­nej, mebli oraz wielu ele­men­tów wykończeniowych. Ich pop­u­larność wynika z połączenia ory­gi­nal­nego wyglądu z doskon­ałymi właś­ci­woś­ci­ami. Drzwi i okna wyko­nane z drewna mer­anti są chęt­nie wybier­ane przez inwest­orów i architek­tów, którzy doce­ni­ają ich atrak­cyjną cenę, rewela­cyjne para­me­try i szla­chetny charak­ter. Z tego wpisu dowiesz się, czym charak­teryzuje się ten gatunek drewna.

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - Read more

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Okno to zazwyczaj bardzo inten­sy­wnie eksploa­towany ele­ment, dlat­ego po pewnym cza­sie nawet najlep­szej jakości okna wyma­gają wyko­na­nia reg­u­lacji okuć. Warto przeprowadzić ją, gdy wyczuwalna jest jakakol­wiek nieszczel­ność, albo gdy okno nie domyka się lub zaczyna spraw­iać trud­ności pod­czas zamyka­nia i otwiera­nia. Czyn­ność ta powinna być również przeprowadzana przed zbliża­ją­cym się latem albo zimą. Można to zro­bić samodziel­nie lub wezwać fachow­ców. Jeżeli okna są w dobrym stanie tech­nicznym, warto nauczyć się włas­noręcznie je reg­u­lować, aby móc w razie potrzeby szy­bko poprawić ich szczel­ność i praw­idłowo zad­bać o coroczną konserwację.

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Drzwi wejś­ciowe do domu są jego wiz­ytówką. To jeden z najbardziej wyek­sponowanych w fasadzie budynku ele­men­tów, który pełni również niezwykle ważną funkcję – to właśnie przez nie wchodzi się do wnętrza domu. Ich wygląd jest więc bardzo istotny. Drzwi zewnętrzne powinny być ide­al­nie dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego, w jakim wybu­dowany jest dom. Nie mniej ważny jest ich kolor, który powinien współ­grać z kolorystyką elewacji, dachu oraz sto­larką oki­enną. Tylko dobrze dopa­sowane drzwi będą prawdziwą ozdobą domu.

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Jakie drzwi wybrać – pełné czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Wejś­ciowe drzwi do domu to bardzo ważny ele­ment wpły­wa­jący na styl całego budynku. Są swoistą wiz­ytówką każdego domu. Ze względu na rolę, jaką odgry­wają oraz cen­tralne umiejs­cowie­nie ich w bryle budynku przykuwają wzrok i zwracają na siebie uwagę. Jeżeli zależy Ci, aby Twój dom dobrze się prezen­tował, musisz grun­townie prze­myśleć wybór odpowied­nich drzwi zewnętrznych. Powinny być one przede wszys­tkim dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego budynku, aby uzu­peł­ni­ały go i tworzyły z nim spójną całość.

Jakie drzwi wybrać – pełné czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Swisspacer Air – co to takiego? - Read more

Swis­spacer Air to spec­jalny kom­po­nent gwaran­tu­jący kom­pen­sację ciśnienia w szy­bach zespolonych. Dzięki temu niewielkiemu ele­men­towi można skutecznie zapo­biec pęka­niu oraz przed­w­czes­nemu starze­niu się szyb, gdyż umożli­wia on wyraźné zmniejsze­nie naprężeń wewnątrz zespoleń wynika­ją­cych z różnic wysokości lub wpły­wów klimatycznych.

Swisspacer Air – co to takiego? - Read more

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Drzwi stanowią istotny ele­ment wyposaże­nia każdego domu, mieszka­nia, biura i innych rodza­jów lokali. Ich zadaniem jest odd­zielanie przestrzeni, ograniczanie strat energii cieplnej oraz oczy­wiś­cie zapewnie­nie odpowied­niego poziomu pry­wat­ności wszys­tkim domown­ikom i użytkown­ikom nieru­chomości. Na rynku zna­jdziemy szereg rozwiązań z kat­e­gorii drzwi oraz ościeżnic – w tym drzwi przyl­gowe oraz ościeżnice reg­u­lowane. Gdzie się je stosuje?

Gdzie montuje się drzwi przylgowe z ościeżnicą regulowaną? - Read more

Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi? - Read more

Urządzanie domu to bez najm­niejszej wąt­pli­wości okazja do poz­na­nia całej masy nowych ter­minów oraz bliższego przyjrzenia się ele­men­tom, na które do tej pory nie zwracało się zbyt dużej uwagi. Doskon­ałym przykła­dem jest tutaj przylga w drzwiach, którą zapewne wszyscy dobrze kojarzą, choć mało kto potrafi ją poprawnie nazwać. Czym jest przylga i na czym polega różnica między drzwiami z przylgą a tymi jej pozbawionymi?

Jakie są różnice miedzy drzwiami przylgowymi a bezprzylgowymi? - Read more

Od czego zależy cena drzwi drewnianych? - Read more

Rozpię­tość cenowa różnych mod­eli drew­ni­anych drzwi wewnętrznych jest spora. Sto­jąc przed pod­ję­ciem decyzji o zakupie odpowied­nich drzwi do swo­jego domu, wielu klien­tów czuje się zde­zori­en­towanych, gdyż nie wie, z czego wynikają tak duże różnice w cenie. Jeżeli zas­tanaw­iasz się, dlaczego jedne drzwi drew­ni­ane są droższe od drugich, koniecznie przeczy­taj nasz dzisiejszy wpis. Dowiesz się z niego, jakie czyn­niki wpły­wają na ostate­czną cenę wewnętrznych drzwi drew­ni­anych i dlaczego nie warto na nich oszczędzać.

Od czego zależy cena drzwi drewnianych? - Read more

Dlaczego warto wymienić stare okna na te drewniane? - Read more

Drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany do pro­dukcji sto­larki oki­en­nej od bardzo dawna. Wyróż­nia się niezwykłą ele­gancją i szla­chet­noś­cią, a także doskon­ałymi para­me­trami eksploat­a­cyjnymi. Na rynku dostępne są także okna plas­tikowe, ale choć są tańsze od swoich drew­ni­anych odpowied­ników, to ich wygląd jest dużo mniej este­ty­czny. Jeżeli szyku­jesz się do wymi­any starych okien w swoim domu i zależy Ci zarówno na ich wyglądzie, jak i na doskon­ałych para­me­trach użytkowych, zain­wes­tuj w nowoczesne okna drew­ni­ane.

Dlaczego warto wymienić stare okna na te drewniane? - Read more

Paginacja