Wydarzenia (zajawki artykułów)

Swisspacer Air – co to takiego? - Read more

Swis­spacer Air to spec­jalny kom­po­nent gwaran­tu­jący kom­pen­sację ciśnienia w szy­bach zespolonych. Dzięki temu niewielkiemu ele­men­towi można skutecznie zapo­biec pęka­niu oraz przed­w­czes­nemu starze­niu się szyb, gdyż umożli­wia on wyraźné zmniejsze­nie naprężeń wewnątrz zespoleń wynika­ją­cych z różnic wysokości lub wpły­wów klimatycznych.

Swisspacer Air – co to takiego? - Read more

Jakie drzwi wybrać – pełne czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Wejś­ciowe drzwi do domu to bardzo ważny ele­ment wpły­wa­jący na styl całego budynku. Są swoistą wiz­ytówką każdego domu. Ze względu na rolę, jaką odgry­wają oraz cen­tralne umiejs­cowie­nie ich w bryle budynku przykuwają wzrok i zwracają na siebie uwagę. Jeżeli zależy Ci, aby Twój dom dobrze się prezen­tował, musisz grun­townie prze­myśleć wybór odpowied­nich drzwi zewnętrznych. Powinny być one przede wszys­tkim dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego budynku, aby uzu­peł­ni­ały go i tworzyły z nim spójną całość.

Jakie drzwi wybrać – pełne czy ze szklanymi ornamentami? - Read more

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Drzwi wejś­ciowe do domu są jego wiz­ytówką. To jeden z najbardziej wyek­sponowanych w fasadzie budynku ele­men­tów, który pełni również niezwykle ważną funkcję – to właśnie przez nie wchodzi się do wnętrza domu. Ich wygląd jest więc bardzo istotny. Drzwi zewnętrzne powinny być ide­al­nie dopa­sowane do stylu architek­ton­icznego, w jakim wybu­dowany jest dom. Nie mniej ważny jest ich kolor, który powinien współ­grać z kolorystyką elewacji, dachu oraz sto­larką oki­enną. Tylko dobrze dopa­sowane drzwi będą prawdziwą ozdobą domu.

Dlaczego kolor drzwi ma znaczenie? - Read more

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Okno to zazwyczaj bardzo inten­sy­wnie eksploa­towany ele­ment, dlat­ego po pewnym cza­sie nawet najlep­szej jakości okna wyma­gają wyko­na­nia reg­u­lacji okuć. Warto przeprowadzić ją, gdy wyczuwalna jest jakakol­wiek nieszczel­ność, albo gdy okno nie domyka się lub zaczyna spraw­iać trud­ności pod­czas zamyka­nia i otwiera­nia. Czyn­ność ta powinna być również przeprowadzana przed zbliża­ją­cym się latem albo zimą. Można to zro­bić samodziel­nie lub wezwać fachow­ców. Jeżeli okna są w dobrym stanie tech­nicznym, warto nauczyć się włas­noręcznie je reg­u­lować, aby móc w razie potrzeby szy­bko poprawić ich szczel­ność i praw­idłowo zad­bać o coroczną konserwację.

Jak samodzielnie wyregulować okna? - Read more

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - Read more

Egzo­ty­czne gatunki drewna są coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane do pro­dukcji sto­larki drzwiowej i oki­en­nej, mebli oraz wielu ele­men­tów wykończeniowych. Ich pop­u­larność wynika z połączenia ory­gi­nal­nego wyglądu z doskon­ałymi właś­ci­woś­ci­ami. Drzwi i okna wyko­nane z drewna mer­anti są chęt­nie wybier­ane przez inwest­orów i architek­tów, którzy doce­ni­ają ich atrak­cyjną cenę, rewela­cyjne para­me­try i szla­chetny charak­ter. Z tego wpisu dowiesz się, czym charak­teryzuje się ten gatunek drewna.

Czym charakteryzuje się drewno meranti? - Read more

Jakie drzwi do stylu skandynawskiego? - Read more

Od kilku lat pop­u­larność stylu skan­dy­nawskiego cią­gle rośnie. Wiele osób, które urządzają swoje nowe cztery kąty albo remon­tują stare lokale mieszkan­iowe, decy­duje się na zaaranżowanie wnętrz właśnie w duchu skan­dy­nawskim. Moda na styl skan­dy­nawski wynika z faktu, iż pomieszczenia urząd­zone w ten sposób są przy­jazne dla użytkown­ików. Najważniejszym założe­niem tego stylu jest bowiem połącze­nie wysok­iej este­tyki wynika­jącej z pros­toty, jas­ności oraz funkcjon­al­ności. Prze­by­wanie we wnętrzach urząd­zonych w stylu skan­dy­nawskim wspaniale wpływa na ludzką psy­chikę, gdyż jasne zrównoważone kolory koją zmysły, a proste i funkcjon­alne formy mebli i innych dodatków ułatwiają codzi­enne funkcjonowanie.

Jakie drzwi do stylu skandynawskiego? - Read more

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien na energooszczędne z programu Czyste Powietrze 2021? - Read more

Spośród wszys­t­kich funkcji okien, reg­u­lowanie strat ciepła wewnątrz pomieszczeń jest zde­cy­dowanie jedną z najważniejszych. Od para­metrów izo­lacji ter­micznej okien zależy nie tylko kom­fort mieszka­nia w domu, ale również zuży­cie energii cieplnej – energii, która pochodzi w dużej mierze ze spala­nia paliw. Aby zre­dukować zuży­cie energii w pol­s­kich domost­wach, wprowad­zono pro­gram Czyste Powi­etrze. Jak można z niego skorzystać?

Jak uzyskać dofinansowanie do wymiany okien na energooszczędne z programu Czyste Powietrze 2021? - Read more

Jak dbać o okna drewniane, żeby długo cieszyły oko? - Read more

Drew­ni­ane okna są ele­ganckim ele­mentem, który dodaje uroku każdemu budynkowi. Nat­u­ralne drewno zas­tosowane do pro­dukcji sto­larki oki­en­nej prezen­tuje się este­ty­cznie, ociepla­jąc wiz­erunek domu, jest trwałe i odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników zewnętrznych. Jed­nak aby okna wyko­nane z tego szla­chet­nego surowca nat­u­ral­nego wyglą­dały nien­agan­nie i dzi­ałały bez zarzutu, trzeba o nie odpowied­nio dbać.

Jak dbać o okna drewniane, żeby długo cieszyły oko? - Read more

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - Read more

Mon­taż drew­ni­anych okien wymaga dużej pre­cyzji i doświad­czenia, dlat­ego najlepiej zle­cić go wyk­wal­i­fikowanym pra­cown­ikom. Będziemy mieć wtedy pewność, że wszys­tkie czyn­ności zostaną praw­idłowo wyko­nane. Nawet jeśli nie mon­tu­jemy okien samodziel­nie, warto wiedzieć, jakie prace wykony­wane są pod­czas insta­lacji okien, ponieważ wiedza ta może się przy­dać w przyszłości.

Jak wygląda montaż okien drewnianych? - Read more

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Read more

Zarówno drzwi zewnętrzne, jak i wewnętrzne muszą być odporne na dzi­ałanie wielu czyn­ników, trwałe, este­ty­czne oraz solidne. Najlep­szym mate­ri­ałem na drzwi jest drewno nat­u­ralne, które zapew­nia im najlep­sze para­me­try użytkowe. Rodzaj użytego do pro­dukcji drewna powinien być dopa­sowany do warunków, w jakich będą eksploa­towane oraz funkcji, jakie będą pełnić. Z tego powodu często inne gatunki drewna są stosowane do pro­dukcji drzwi zewnętrznych, a inne do drzwi wewnętrznych.

Z jakiego drewna wykonuje się drzwi? - Read more

Paginacja