Gdzie dobrze będą wyglądać drewniane drzwi w stylu retro?

2 miesiące temu

Drzwi stanowią jeden z najważniejszych ele­men­tów wyposaże­nia każdego budynku – mieszka­nia, domu, biura. Rynek obfi­tuje w sze­roki wach­larz rozwiązań, różnią­cych się zarówno pod wzglę­dem funkcjon­al­ności i para­metrów tech­nicznych, jak i este­tyki. Na fali sen­ty­mentu za min­ionymi dekadami, dużą pop­u­larnoś­cią zaczy­nają cieszyć się drzwi w este­tyce retro. Gdzie się one sprawdzą?

Drzwi retro, czyli jakie?

Stylem retro nazywa się wszelkie prze­jawy kul­tury, które wyraźnie odwołują się do trendów z min­ionych, choć nie tak odległych cza­sów. Dlat­ego określe­nie, jakie powinny być drzwi, by mogły być nazy­wane retro nie jest zadaniem prostym. Mogą do tej kat­e­gorii pasować pro­dukty inspirowane wzor­nictwem z różnych okresów i różnych rejonów świata – zarówno nurtem art deco, jak i sztuką okresu PRL. Niem­niej zazwyczaj przyj­muje się, że retro doty­czy sztuki designu XX wieku. W związku z tym cechą charak­terysty­czną drzwi retro są przetłoczenia na ich powierzchni, a także przeszk­le­nia, częsty wykony­wane z matowego lub orna­men­towego szkła. Za retro można również uznać drzwi dwuskrzy­dłowe – rozwiązanie to było dość powszech­nie stosowane w pier­wszej połowie XX wieku.

Gdzie drzwi retro będą dobrze wyglądać?

Drew­ni­ane drzwi w stylu retro z pewnoś­cią będą atrak­cyjnym i wartoś­ciowym ele­mentem wys­troju zarówno mieszka­nia, jak i biura, restau­racji czy hotelu. Pod warunk­iem oczy­wiś­cie, że wpiszą się w ogólną este­tykę pozostałych ele­men­tów wyposaże­nia pomieszczenia. Przed wybraniem drzwi warto dużo wcześniej zas­tanowić się, w jaki sposób będą wykońc­zone podłogi oraz ściany, ponieważ to one w głównej mierze decy­dują o charak­terze miejsca. Przykład­owo, jeśli celem jest urządze­nie lokalu w stylu pier­wszych dekad drugiej połowy XX wieku, dobrym rozwiązaniem jest ułoże­nie klepki w „jodełkę” i pokrycie ścian tapetami z prostymi, geom­e­trycznym orna­mentem lub poma­lowanie jej jasną farbą w neu­tral­nym kolorze. W takim otocze­niu dobrze sprawdzą się drzwi z wysokim przeszk­le­niem, które poz­woli doświ­etlić kory­tarz lub inne pomieszcze­nie po drugiej stronie. Warto również pamię­tać, że dużą rolę odgrywa kolor drzwi. Jasne barwy spraw­iają, że pomieszczenia wydają się nieco więk­sze, bardziej prze­stronne, z kolei kolory ciemne dają efekt odwrotny. Drzwi jako dość masy­wny i bardzo rzu­ca­jący się w oczy ele­ment wyposaże­nia domu mogą przez nieod­powied­nio dobraną kolorystykę powodować, że pomieszczenia będą spraw­iać ciaśniejszych, niż są w rzeczywistości

Jak kupić drzwi retro?

Inspirowanie się dawnymi tren­dami w sztuce designu stało się już powszechne i na rynku można znaleźć mnóstwo mod­eli drzwi utrzy­manym w kli­ma­cie retro – również w naszej ofer­cie takich pro­duk­tów nie brakuje. Niem­niej może się zdarzyć, że żaden z seryjnie pro­dukowanych mod­eli nie spełni Twoich oczeki­wań. Rozwiązaniem jest wtedy pro­dukcji drzwi na indy­wid­u­alne zamówie­nie. Jeśli tylko nie ma ku temu żad­nych tech­no­log­icznych prze­ci­wwskazań, jesteśmy w stanie wypro­dukować drzwi wg pro­jektu włas­nego klienta – wystar­czy tylko dostar­czyć wzór. To ide­alne rozwiązanie dla każdego, kto prag­nie wyróżnić swoje mieszkanie i stworzyć w nim niepow­tarzalny kli­mat min­ionej epoki.