Jakie zalety mają drzwi dębowe?

9 miesięcy temu

Dąb jest drewnem twardym, ciężkim i wytrzy­małym, dlat­ego też bardzo chęt­nie wyko­rzysty­wane jest do budowy i wykańcza­nia domów. Z tego gatunku pow­stają m.in. solidne drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Poz­naj ich najważniejsze zalety.

Dlaczego warto zde­cy­dować się na drzwi dębowe?


Powiedze­nie „silny jak dąb” nie wzięło się znikąd, lecz wynika z właś­ci­wości tego gatunku drewna, które zal­iczane jest do najtr­wal­szych i najbardziej wytrzy­małych w naszej stre­fie kli­maty­cznej. Dębowe drzwi będą nie tylko trwałe, ale również skutecznie poradzą sobie z uszkodzeni­ami mechan­icznym (np. pazury zwierząt, uderzenia) czy siłami powodu­ją­cymi odksz­tałce­nia. Rzadko powodują trud­ności związane z domykaniem skrzy­dła drzwiowego, gdyż odpowied­nio zabez­piec­zone deski nie mają ten­dencji do wypacza­nia. Wykazują odporność na wilgoć, waha­nia tem­per­atur i zanieczyszczenia.

Dużą zaletą drzwi dębowych jest także możli­wość ich renowacji. Jeśli po wielu lat­ach użytkowa­nia stracą kolor pod wpły­wem eksploat­acji na słońce lub kiedy dojdzie do uszkodzenia zewnętrznej warstwy lakieru, wystar­czy nałożyć nową powłokę. Na co dzień nie wyma­gają jed­nak szczegól­nych zabiegów kon­serwa­cyjnych. W ramach pro­fi­lak­ty­cznej pielę­gnacji warto je od czasu do czasu przecierać spec­jal­nymi preparatami do drewna.

Drzwi dębowe: zewnętrzne i wewnętrzne

  • Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne. Dąb zapew­nia pon­ad­prze­ciętną trwałość, a po odpowied­nim zabez­piecze­niu również odporność na czyn­niki atmos­fer­yczne, dlat­ego z powodze­niem nadaje się do pro­dukcji drzwi zewnętrznych. Za sprawą dużej gęs­tości dębiny drzwi dębowe gwaran­tują dźwiękoszczel­ność. Ofer­ują też satys­fakcjonu­jącą izo­lację ter­miczną. Mogą być zas­tosowane w domach ener­gooszczęd­nych. Możliwe jest również zas­tosowanie rozwiązań ogranicza­ją­cych ryzyko wła­ma­nia (np. zamek antywłamaniowy).
  • Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne. W przy­padku drzwi wewnętrznych doce­ni­ane są nie tylko właś­ci­wości użytkowe dębu, ale przede wszys­tkim jego nat­u­ralny urok. Tego rodzaju ele­menty wykończenia nigdy nie wyjdą z mody. Sprawdzą się zarówno w domach urząd­zonych w stylu trady­cyjnych, jak i nowoczesnym.