Charakterystyka drewnianych drzwi zewnętrznych

2 miesiące temu

Drewno jest surow­cem wyjątkowym i często wyko­rzysty­wanym w budown­ictwie. Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne to dziś nie tylko ele­ment deko­ra­cyjny, ale i trwała kon­strukcja o bardzo dobrych para­me­trach cieplnych. W poniższym wpisie wyjaś­ni­amy, czym wyróż­ni­ają się drew­ni­ane drzwi wejś­ciowe i dlaczego warto rozważyć ich zakup.

Drew­ni­ane drzwi na lata

Drewno to syn­onim dłu­gowieczności. Wyko­nane z niego drzwi wejś­ciowe służą użytkown­ikom przez lata. W prze­ci­wieńst­wie do tańszych drzwi z innych mate­ri­ałów, drzwi drew­ni­ane nie odksz­tał­cają się, a reg­u­larna kon­serwacja wydłuża ich żywot­ność. Drzwi z drewna mają doskon­ałe para­me­try ter­moizo­la­cyjne. Można je mon­tować w domach ener­gooszczęd­nych i pasy­wnych, ponieważ są szczelne, a ich współczyn­nik izo­lacji cieplnej wynosi nawet 0,9 W/(m2K) dla drzwi o grubości 92mm.

Bez­pieczeństwo na najwyższym poziomie

Drewno jest nat­u­ral­nie trwałym i wytrzy­małym surow­cem, a w połącze­niu z różnymi ele­men­tami anty­wła­man­iowymi tworzy drzwi o wzmoc­nionej odporności na wła­manie. Solidne drew­ni­ane drzwi wyposażone są w szereg zabez­pieczeń anty­wła­man­iowych takich, jak: szk­le­nie anty­wła­man­iowe P4, wielop­unk­towe ryglowa­nia, wkładki anty­wła­man­iowe klasy C i bolce antywyważeniowe.

Odrobina luk­susu w twoim domu

Drewno uchodzi za najbardziej sty­lowy mate­riał, doda­jący wnętrzu mieszka­nia i domu szyku oraz wyjątkowej ele­gancji. Drew­ni­ane drzwi zewnętrzne są niezwykle este­ty­czne i atrak­cyjne wiz­ual­nie, dlat­ego mogą przy­ciągnąć uwagę jako jeden z najbardziej wyróż­ni­a­ją­cych się ele­men­tów budynku. Na rynku dostępne są drzwi wejś­ciowe o roz­maitych wzo­rach i ory­gi­nal­nych oku­ci­ach. Dużą pop­u­larnoś­cią cieszą się drzwi z przeszk­le­ni­ami wyko­nanymi ze szkła orna­men­towego, refleksyjnego oraz witrażowego.

Każdy gatunek drewna ma niepow­tarzalną barwę i układ sło­jów. Drzwi ze szla­chet­nego dębu cieszą oko odcieni­ami żół­cieni i brązów. Pop­u­larne drzwi sos­nowe wys­tępują w kolorystyce od białej do pomarańczowo-​brązowej. Drzwi z mod­rzewia są ciem­no­brunatne, a te wyko­nane z azjaty­ck­iego drewna Red Mer­anti nabier­ają żółtawo-​szarego lub czerwono-​brązowego koloru. Na życze­nie klienta wykonu­jemy drzwi w dowol­nym kolorze z palety RAL.