O wit­rynie

Strona wyko­nana została w opar­ciu o sys­tem TAAT CMS, pol­ski sys­tem zarządza­nia treś­cią z pełnym wspar­ciem dla języka pol­skiego (flek­sja, dzie­le­nie wyrazów, typografia) i lokalnych warunków marketingowych.

TAAT Tech­nolo­gie Cyfrowe
Strony internetowe TAAT www​.taat​.pl

Kon­cepcja graficzna:
Nextday