Technologia szyby zespolonej

8 lat temu

Niezwykle płaskie szyby o doskon­ałej izo­lacji cieplnej.

Czym jest szyba zespolona?

To połącze­nie dwóch lub kilku tafli szkła, gdzie jedna jest typu float a druga posi­ada warstwę ter­moizo­la­cyjną. Pomiędzy nimi zna­j­duje się przestrzeń wypełniona argonem. Ramka dys­tan­sowa wypełniona sitem moleku­larnym zapew­nia, że w przestrzeni międzyszy­bowej nie ma wilgoci.

Dzięki tej tech­nologi, którą sto­suje się w oknach drew­ni­anych, szyba wewnętrzna posi­ada więk­szą tem­per­aturę co przekłada się na ciepło w pomieszczeniu.

Ter­moizo­la­cyjna szyba zespolona

Zwana także szkłem ter­moizo­la­cyjnym posi­ada powłokę met­ali szla­chet­nych w tym sre­bra, którego zadaniem jest odbi­janie promieni cieplnych do wewnątrz pomieszczenia i zapew­ni­a­jąc ochronę przed utratą ciepła.

Najczęś­ciej stosowane szyby zespolone

Szyba zespolona

Najczęś­ciej wybier­anym zestawem szyb zespolonych są szyby dwuko­morowe. Składają się z trzech szyb 4mm oraz dwóch ciepłych ramek dystansowychSWIS­S­PEACER 12 mm i 10 mm z komorami międzyszy­bowymi wypełnionymi argonem. Współczyn­nik przenika­nia ciepła tego zespole­nia wynosi 0,8 W/​m2K. Stan­dar­d­owo tę tech­nologię sto­su­jemy w oknach THER­MO­LINE 78 mm.

W oknach THER­MO­LINE 90 mm w stan­dard­zie sto­su­jemy pakiet trzech szyb 4mm na dwóch ciepłych ramkach dys­tan­sowych SWIS­S­PEACER 16mm i 18mm, co daje współczyn­nik dla całego zespole­nia 0,6 W/​m2K.

Zobacz jak odczy­ty­wać współczyn­nik izo­la­cyjności okna.