Technologie antywłamaniowe

8 lat temu

Nowoczesne tech­nolo­gie pozwalają na skuteczne zabez­pieczyć okna i drzwi przed włamaniem.

Klasy odporności

Odporność na wła­ma­nia wynika z kon­strukcji okna oraz mate­ri­ałów uży­tych do jego pro­dukcji. Obec­nie pod­sta­wowym doku­mentem klasy­fiku­ją­cym odporność okna jest norma ENV 1627:2006, która dzieli okna na 6 grup, gdzie klasa szósta to najwyższy poziom ochrony.

W zależności od rodzaju i sposobu rozmieszcze­nie okuć w oknie może ono posi­adać różnie klasy odporności na wła­manie. Na rynku najpop­u­larniejsze są 3 klasy rozwiązań:

 • WK1 – okno nie do sfor­sowa­nia wyłącznie przy uży­ciu siły mięśni (bez stosowa­nia narzędzi)
  Wszys­tkie narożniki okna drew­ni­anego wyposażone są w ele­menty o pod­wyżs­zonej odporności na wła­manie. Stosowane są stalowe zaczepy anty­wła­man­iowe. Oku­cia posi­adają ryglowaną klamkę, która zapo­b­iega umyśl­nemu prze­sunię­ciu oku­cia Hoppe Secus­tic.
  Mocow­anie jest zakryte płytką antyprzewierce­niową. Zale­cana jest klamka z kluczykiem.

 • WK2 – okno, którego nie można pokonać przez 3 min­uty przy uży­ciu prostych narzędzi (wkrę­tak, kom­bin­erki, szczypce itp.).
  Narożniki i zasuwnice zaopa­tr­zone są w trzepi­e­nie grzy­bkowe ze stali nierdzewnej o pod­wyżs­zonym bez­pieczeńst­wie.
  Oku­cia wzmac­ni­ają wszys­tkie narożniki okna w dwóch punk­tach oraz środ­kowe punkty pro­filu skrzy­dła.
  Szyby anty­wła­man­iowe klasy P4.

 • WK3 – okno, które nie pod­daje się nawet met­alowemu łomowi przez co najm­niej 5 minut.
  Bardzo gęsto rozmieszc­zone najlep­sze rygle – we wszys­t­kich narożnikach po dwa lub przy więk­szych oknach – cztery. Na każdym z boków pro­filu co najm­niej po dwa rygle.
  Skom­p­likowane mech­a­nizmy samoza­trza­skowe zami­ast prostych okuć jed­nobol­cowych lub grzy­bkowych.
  Warto również zas­tosować mech­a­nizm prze­ci­w­bieżnego zamknię­cia środ­kowego, które dzi­ała na zasadzie prze­ci­w­stawnej – pod­czas próby pod­waże­nia jed­nej rolki, druga zaciska się w zaczepie z dokład­nie taką samą siłą.

Trzeba pamię­tać, że odporność anty­wła­man­iowych okien nie wynika tylko z okuć stosowanych w tych oknach. Ważné są wszys­tkie ele­menty budowy okna drew­ni­anego.

Nowoczesne tech­nolo­gie

Decy­du­jąc się na okna drew­ni­ane z dodatkowymi zabez­pieczeni­ami warto zde­cy­dować się na dodatkowe ele­menty zabez­pieczeń okien.

Kon­trak­ton

Kontrakton

Prosty i skuteczny czu­jnik otwar­cia okien. Kon­trak­ton może być także stosowany w drzwiach zewnętrznych. Stanowi on część sys­temu alar­mowego lub kon­troli dostępu.

Zas­tosowanie kon­trak­tonu zabez­piecza już na etapie otwar­cia drzwi lub okien w prze­ci­wieńst­wie do czu­jników, które aler­mują dopiero wewnątrz budynku.Otwarcie zabez­piec­zonego okna spowoduje prz­er­wanie obwodu elek­tro­mag­ne­ty­cznego co spowoduje uru­chomie­nie alarmu.

Kon­trak­tony mon­tuje się na etapie pro­dukcji okien drewnianych.

Kon­trak­ton zintegrowany

Kon­trak­ton zin­te­growany z oku­ciem obwied­niowym dzi­ała tak samo jak zwykły kon­trak­ton w oknie, jed­nak już niewielka manip­u­lacja w oku­ciu czy klamce wystar­cza, żeby uru­chomić alarm.

Szyba p4

Szyba P4

Pakiet dwuszynowy od strony zewnętrznej zbu­dowana jest z szyby 4mm, czterech folii o grubości 0,38 mm i szyby 4mm. Takie rozwiązanie zapew­nia więk­szą odporność na włamania.

Folia PVB utrzy­muje szkło na miejscu: w przy­padku stłuczenia odłamki pozostają przyk­le­jone do folii.

Wkładka natywłamaniowa

Wkładki anty­wła­man­iowe

Pro­dukowane przez nas drew­ni­ane drzwi zewnętrzne stan­dar­d­owo wyposażone są w dwie wkładki anty­wła­man­iowe klasy „C”. Wyróż­ni­ają się dodatkowymi zabez­pieczeni­ami anty­wła­man­iowymi takimi jak: kołki har­towane, zabez­piecze­nie prze­ci­w­przewierce­niowe, zabez­piecze­nie pierś­cie­niem przed wyr­waniem i ukręce­niem wkładki, zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia przez włoże­nie innego klucza.

Dodatkowe klucze można doro­bić wyłącznie z kartą bez­pieczeństwa dostar­c­zoną z wkładką.