Nowoczesne technologie w drzwiach

8 lat temu

Nowe stan­dardy i tech­nolo­gie odgry­wają ważną rolę w bez­pieczeńst­wie i idą w parze z dobrym dizajnem.

Okna drewniano-​aluminiowe

Zas­tosowanie alu­min­iowej osłony od zewnętrznej strony okna, oprócz este­ty­cznego i nowoczes­nego wyglądu, pełni rolę ochrony i zabez­piecza okna drew­ni­ane przed warunk­ami atmosferycznymi.

W skład budowy okien drewniano-​aluminiowych wchodzą dwie ramy – drew­ni­ana od wewnątrz i alu­min­iowa od zewnątrz. Taka kon­strukcja pozwala na zas­tosowanie grubych i ener­gooszczęd­nych wkładów szy­bowych co znacznie przekłada się na lep­szą izo­lację dźwięku i ciepła.

Zamki mag­ne­ty­czne

Este­ty­czny wygląd zamków do drew­ni­anych drzwi wewnętrznych włoskiej firmy Bonaiti to jedna z wielu cech wyróż­ni­a­jąca mag­ne­ty­czne zamki.

Posi­adają chowa­jący się przy otwartych drzwiach trzepień oraz niewidoczną od czoła ościeżnicy blachę zaczepową.
Zamki mag­ne­ty­czne cechuje to, że są zde­cy­dowanie cich­sze niż stan­dar­d­owe, mechan­iczne. Moment zatrza­śnię­cia następuje gdy w momen­cie domknię­cia skrzy­dła do uszczelki drzwiowej unika­jąc met­al­icznego odgłosu uderzenia trzepi­enia zamka o blachę zaczepową.

Szyba P4

Pomiędzy warst­wami szkła typu float jest umieszczana folia PVB, która utrzy­muje szkło w miejscu. W przy­padku stłuczenia odłamki szkła pozostają przyk­le­jone do folii. Uchroni to przed pocię­ciem, a także utrudni rozbi­cie. Szyby P4 przez nas stosowane stan­dar­d­owo w każdych drzwiach wejściowych.

Wkładki antywłamaniowe

Wkładki anty­wła­man­iowe

Atestowane wkładki klasy „C” ofer­owane przez nas stan­dar­d­owo do drew­ni­anych drzwi wejś­ciowych posi­adają dodatkowe zabez­pieczenia antywłamaniowe:

  • kołki
  • har­towane,
  • zabez­piecze­nie przeciwprzewierceniowe,
  • zabez­pieczenia pierś­cie­niem przed wyr­waniem i ukręce­niem wkładki,
  • zabez­pieczenia bloku­jące wkładkę w przy­padku próby wła­ma­nia poprzez łoże­nie innego klucza

Dodatkowo aby doro­bić klucz potrzebna jest karta bez­pieczeństwa, która jest dostar­czana do wkładki.