Gdzie najlepiej sprawdzają się okna drewniane?

5 miesięcy temu

Okna drew­ni­ane kojarzą się z pon­ad­cza­sowym pięknem i wyjątkowo długą żywot­noś­cią. Nie ma w tym prze­sady, bowiem drewno to mate­riał wyko­rzysty­wany w sto­larce od setek lat. Dziś okna z drewna uznawane są za pro­dukt prestiżowy, który zna­j­duje sze­rokie zas­tosowanie w budown­ictwie. Kiedy warto postawić na okna z drewna i jakie korzyści niesie taki wybór?

Drew­ni­ane okna w domach w stylu Eko

W wielu pro­jek­tach nowych domów okna z drewna stanowią kluc­zowy ele­ment wys­troju. Budynki pow­sta­jące w zgodzie z naturą są ener­gooszczędne i bez­pieczne dla środowiska nat­u­ral­nego. Drew­ni­ane okna czynią pomieszczenia przy­tul­nymi i przy­jaznymi dla domown­ików. Doskonale kom­ponują się z drew­ni­aną elewacją domu, która nadaje budynkowi niepow­tarzalny kli­mat i wyróż­nia go na tle innych domów. Drew­ni­ane okna pasują zarówno do wnętrz z min­i­mal­isty­cznym wys­tro­jem, jak i tych w stylu klasy­cznym. W zależności od aranżacji, drewno może dodawać wnętrzu surowości lub wręcz prze­ci­wnie – pod­kreślać jego ciepły i kam­er­alny wygląd. Nowoczesne okna drew­ni­ane to jed­nak nie tylko ele­gancki dodatek, ale także pro­dukt o wysok­iej trwałości, ener­gooszczęd­ności i skutecznej ochronie anty­wła­man­iowej. Pod­dane odpowied­niej kon­serwacji mogą przetr­wać dziesiątki lat.

Zabytkowe okna z drewna do domów z tradycją

Zabytkowe domy to budynki z his­torią, którym warto nadawać nowe życie. Sto­larka oki­enna wychodzi naprze­ciw potrze­bom właś­ci­cieli tych wyjątkowych obiek­tów. Zabytkowe okna drew­ni­ane z uwagi na bogate zdo­bi­enia, często zna­j­dują się pod ochroną kon­ser­wa­tora. Dokład­né odt­worzenie ele­mentów sprawia, że swoim wyglą­dem w pełni mogą naw­iązy­wać do his­to­rycznego pierwowzoru.

Okna retro to propozy­cja dla osób marzą­cych o domu stwor­zonym w określonym stylu architek­ton­icznym. Pro­dukty te łączą w sobie nowoczesne tech­nolo­gie jak i ory­gi­nalny design. Bogactwo gatunków drewna i ich doskon­ałe para­me­try tech­niczne pozwalają na stworze­nie okien styl­i­zowanych na daną epokę, które są również w pełni funkcjonalne.