Czym różnią się okna drewniane od plastikowych?

3 miesiące temu

Wydatek na zakup okien drew­ni­anych w długiej per­spek­ty­wie czasu jest bardziej eko­nom­iczny niż na zakup okien plas­tikowych. Pomimo wyższego nakładu na star­cie, w per­spek­ty­wie czasu oszczędzamy. Da się je poma­lować, naprawić zniszczenia, zmienić niek­tóre ele­menty okuć, można nawet zmienić ich kolor. Okna plas­tikowe w przy­padku ich uszkodzenia, nie są możliwe do naprawy. To samo tyczy się ich odkształcenia.

Drewno stwarza więk­sze możli­wości kon­struk­cyjne niż plas­tik, ponieważ jest mate­ri­ałem sztywniejszym.

EKOLO­GIA KOM­FORT CIEPŁO ELEGANCJA

Nawet wymieni­a­jąc okna drew­ni­ane na inne, nie stanowią odpadu, który jest szkodliwy, czy też kłopotliwy.

Okna drew­ni­ane charak­teryzuje przy­jemny wygląd. Usło­je­nie i piękna kolorystyka, spraw­iają, że każde wnętrze wygląda w ich towarzys­t­wie nat­u­ral­nie, ele­gancko. Jed­nocześnie fizy­czne właś­ci­wości drewna– czyli jego tem­per­atura – spraw­iają, że wnętrza z oknami drew­ni­anymi są cieple­jsze. Obiekty z zim­nymi powierzch­ni­ami (plas­tik, metal) odbier­ane są jako chłodne.

Drewno reg­u­luje wilgo­t­ność powi­etrza. Jest mate­ri­ałem, który jest w stanie wchłonąć nad­miar wilgoci a w momen­cie, gdy powi­etrze jest suche, odd­aje zgro­mad­zoną wilgoć.

PRO­DUKU­JĄC OKNA DREW­NI­ANE OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ

Drewno do pro­dukcji okien nie wymaga uży­cia żad­nych pro­duk­tów dodatkowych, w związku z tym ener­gia potrzebna do pozyska­nia drewna jest zde­cy­dowanie mniejsza niż do wyt­worzenia pół­fab­rykatów do pro­dukcji okien plas­tikowych. Do wyt­worzenia okna drew­ni­anego zuży­wana jest 111 całkowitej energii potrzeb­nej do wyt­worzenia okna plas­tikowego. Pro­dukty uboczne wycinki drzew i ich obróbki są w pełni wyko­rzys­tane do pro­dukcji płyt wiórowych, korka, papieru itd. Nie generują szkodli­wych odpadów.

OKNA DREW­NI­ANE OGRANICZAJĄ EMISJĘ CO2

W pro­ce­sie utyl­iza­cji drewno emi­tuje tylko tyle CO2, ile zgro­madz­iło w pro­ce­sie wzrostu. Ich utyl­iza­cja nie obciąża atmosfery.

OKNA DREW­NI­ANE DAJĄ WIELE MOŻLI­WOŚCI KONSTRUKCYJNYCH

Drewno w odróżnie­niu od plas­tiku daje** wiele możli­wości kon­struk­cyjnych**. Wyko­nanie dużych przeszk­leń nie jest możliwe w plas­tiku, gdyż jest to mate­riał niesta­bilny kon­struk­cyjnie. W obiek­tach zabytkowych wielokrot­nie ist­nieje konieczność odt­worzenia ist­nieją­cych ele­men­tów, co w przy­padku drewna jest wykon­alne, nato­mi­ast w plas­tiku prak­ty­cznie niemożliwe. Każdy ele­ment może zostać odtworzony.

BEZ­PIECZEŃSTWO

Okna drew­ni­ane w trak­cie eksploat­acji nie emi­tują żad­nych szkodli­wych sub­stancji, to samo tyczy się sytu­acji, gdy budynek uległby zapale­niu. Kan­tówka oki­enna pali się wolno, nie emi­tuje w trak­cie powol­nego pro­cesu pale­nia szkodli­wych sub­stancji, w prze­ci­wieńst­wie do plastiku.