Co zrobić gdy okna zaparowują?

2 miesiące temu

Twój dom zdo­bią piękne, drew­ni­ane okna, ale efekt psują zaparowane szyby? Skra­planie się pary wod­nej może mieć kilka przy­czyn, które na szczęś­cie da się wye­lim­i­nować. Sprawdź, dlaczego okna zaparowują i jak możesz się pozbyć tego problemu.

Co sprawia, że okna parują?

Przy­czyna parowa­nia okien tkwi w różnicy tem­per­atur pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną szyby oraz niepraw­idłowym poziomie wilgo­t­ności w pomieszczeni­ach. Tworząca się para wodna jest zjawiskiem nieko­rzyst­nym, ponieważ może prowadzić do roz­woju pleśni i grzy­bów na ścianach. Drob­nous­troje te są niebez­pieczne dla zdrowia – wywołują alergie oraz schorzenia układu odd­e­chowego. Zaparowane okna nie wyglą­dają zbyt este­ty­cznie, utrud­ni­ają też obserwację otoczenia, dlat­ego warto wiedzieć, co zro­bić w tej sytu­acji. Skrapla­jąca się para woda nie musi oznaczać usterki okna, a często najprost­sze, domowe rozwiąza­nia okazują się najlepsze.

Jak radzić sobie z zaparowanym i oknami?

Jedną z przy­czyn parowa­nia drew­ni­anych okien po wewnętrznej stronie jest niepraw­idłowa wilgo­t­ność powi­etrzna w pomieszcze­niu. Za opty­malny uznaje się poziom wilgo­t­ności w przedziale 4060% przy tem­per­aturze 2022 st. Cel­sjusza. Najprost­szą metodą wenty­lacji jest wietrze­nie mieszka­nia. Kilkukrotne otwieranie okien w ciągu dnia może skutecznie wye­lim­i­nować prob­lem paru­ją­cych okien, a przy tym poprawić kom­fort życia domowników.

Chwilowe zaparowanie szyb często ma miejsce w takich pomieszczeni­ach jak kuch­nia i łazienka, ponieważ gotowanie, susze­nie pra­nia i branie kąpieli prowadzą do wzrostu wilgo­t­ności powi­etrza i skra­pla­nia się pary wod­nej. W tym przy­padku sprawdzi się uru­chomie­nie wenty­lacji mechan­icznej lub wspom­ni­ane już uchyle­nie okna na kilka minut. Przepływ powi­etrza można zwięk­szyć poprzez mon­taż naw­iewników oki­en­nych. Umożli­wiają one doprowadze­nie powi­etrza przy szczel­nie zamknię­tych oknach. W zależności od rodzaju naw­i­etrznika, urządzenia sterowane są ręcznie lub automaty­cznie. Na prob­lem paru­ją­cych szyb pole­cane są również osusza­cze powi­etrza reduku­jące wilgoć zna­j­du­jąca się w pomieszczeni­ach. Jeżeli po wielu lat­ach użytkowa­nia prob­lem pojawia się wewnątrz paki­etu szy­bowego, najpewniej oznacza to jego rozszczel­nie­nie i warto wymienić samo szk­le­nie na nowe.