Jak wygląda montaż okien drewnianych?

miesiąc temu

Mon­taż drew­ni­anych okien wymaga dużej pre­cyzji i doświad­czenia, dlat­ego najlepiej zle­cić go wyk­wal­i­fikowanym pra­cown­ikom. Będziemy mieć wtedy pewność, że wszys­tkie czyn­ności zostaną praw­idłowo wyko­nane. Nawet jeśli nie mon­tu­jemy okien samodziel­nie, warto wiedzieć, jakie prace wykony­wane są pod­czas insta­lacji okien, ponieważ wiedza ta może się przy­dać w przyszłości.

Od czego zależy tech­nika mon­tażu okien?


Pod­czas przeprowadza­nia mon­tażu okna należy wziąć pod uwagę rodzaj ścian, w których będą one umieszc­zone. Ist­nieją trzy typy ścian: ściany jed­nowarst­wowe, ściany warst­wowe z ocieple­niem wewnętrznym oraz ściany z ocieple­niem zewnętrznym. Fachowiec po budowie ściany określi, w której stre­fie należy zamo­cować okno.

Jed­nym z coraz bardziej pop­u­larnych rodza­jów mon­tażu okien jest tzw. ciepły mon­taż okien, którego celem jest uzyskanie jak najlep­szych para­metrów ter­moizo­la­cyjności. W szczegól­ności wykonuje się go w domach ener­gooszczęd­nych oraz pasy­wnych. Min­i­mal­izu­jąc straty ciepła, możemy zmniejszyć wydatki na ogrze­wanie. Kluc­zowy jest tutaj praw­idłowy mon­taż okien, a zwłaszcza pre­cyzyjne połącze­nie ramy oki­en­nej z ościeżem. Jeśli ta czyn­ność nie zostanie odpowied­nio wyko­nana, gro­madząca się wilgoć uszkodzi piankę mon­tażową, prowadząc do tworzenia się mostków termicznych.

Praw­idłowy mon­taż okien drew­ni­anych pozwala na zachowanie ich pełnej funkcjon­al­ności, w tym wysok­iej dźwiękoszczel­ności oraz bardzo dobrej ter­moizo­lacji. Okna drew­ni­ane są wytrzy­małe i trwałe, dlat­ego raz zamon­towane będą służyć przez długie lata.

Etapy mon­tażu okien drewnianych

Okna drew­ni­ane najlepiej mon­tować po wyko­na­niu prac mokrych, takich jak wyle­wanie posadzek i tynkowanie, ponieważ drewno jako nat­u­ralny surowiec, może ulec zaw­ilgoce­niu. Przed pod­ję­ciem prac sprawdza się wielkość otworu oki­en­nego (ościeże powinny być szer­sze o 23 cm i wyższe o 3,55cm od ościeżnicy), a następ­nie przy­go­towuje otwory na dyble lub mocuje kotwy mon­tażowe. W celu praw­idłowego dopa­sowa­nia okna, w otworze umieszcza się klocki pod­porowe i dys­tan­sowe. Po wyko­na­niu tych czyn­ności przy­chodzi czas na zamo­cow­anie okna w ościeżu.

Kole­jnym krok­iem jest uszczel­nie­nie sys­temu oki­en­nego. Ramy założonych skrzy­deł oki­en­nych zabez­piecza się taśmą, a następ­nie umieszcza w szczelinie piankę poli­ure­tanową. Po stward­nie­niu mate­ri­ału izo­la­cyjnego jego nad­miar delikat­nie się usuwa. Ostat­nim etapem prac jest uszczel­nie­nie silikonem okna na obwodzie.