PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

2 lata temu

Czyste Powi­etrze to pro­gram dofi­nan­sowa­nia na mod­ern­iza­cję domów i mieszkań – w tym zakup nowych, ener­gooszczęd­nych okien.

Spośród wszys­t­kich funkcji okien, reg­u­lowanie strat ciepła wewnątrz pomieszczeń jest zde­cy­dowanie jedną z najważniejszych. Od para­metrów izo­lacji ter­micznej okien zależy nie tylko kom­fort mieszka­nia w domu, ale również zuży­cie energii cieplnej – energii, która pochodzi w dużej mierze ze spala­nia paliw.

Czym jest pro­gram Czyste Powietrze?

Czyste Powi­etrze to ogólnopol­skie pro­gram, którego celem jest prze­ci­wdzi­ałaniem smogowi i zanieczyszcze­niu środowiska. Cel ten real­izuje się poprzez dofi­nan­sowanie ter­mo­mod­ern­iza­cji starych budynków o niskiej efek­ty­wności ener­gety­cznej – między innymi poprzez docieplanie ścian, wymi­anę urządzeń grzew­czych czy wstaw­ie­nie okien ener­gooszczęd­nych. Spośród wszys­t­kich funkcji okien, reg­u­lowanie strat ciepła wewnątrz pomieszczeń jest zde­cy­dowanie jedną z najważniejszych. Od para­metrów izo­lacji ter­micznej okien zależy nie tylko kom­fort mieszka­nia w domu, ale również zuży­cie energii cieplnej – energii, która pochodzi w dużej mierze ze spala­nia paliw. Tego typu okna zna­jdziemy w ofer­cie firmy ABA Wik­tor­czyk.

Kto może sko­rzys­tać z pro­gramu Czyste Powietrze?

Dofi­nan­sowanie na poziomie pod­sta­wowym przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł (dochód benefic­jenta) oraz które są właś­ci­cielami lub współwłaś­ci­cielami jed­norodzin­nych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyo­dręb­nioną księgą wieczystą, mieszczą­cych się w budynkach jed­norodzin­nych. Więk­sze wspar­cie mogą otrzy­mać osoby speł­ni­a­jące warunki dofi­nan­sowa­nia pod­sta­wowego i jed­nocześnie warunki na poziomie pod­wyżs­zonym lub na najwyższym poziomie dofi­nan­sowa­nia. Kry­terium uzyska­nia pod­wyżs­zonego wspar­cia jest określony dochód w gospo­darst­wie domowym. Osoby o najniższych dochodach, mogą sko­rzys­tać z pre­fi­nan­sowa­nia czyli wypłaty części lub całości dotacji bezpośred­nio na konto wykon­awcy usług czy robót.

Dla mieszkańców bloków przy­go­towano pro­gram Ciepłe mieszkanie. W jego ramach można uzyskać od 15 tys. do 17,5 tys. zł. Pieniądze nie dostają jed­nak bezpośred­nio mieszkańcy bloków, a dys­try­buowane są przez gminy

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofi­nan­sowanie na okna ener­gooszczędne, koniecznie jest złoże­nie wniosku wraz załącznikami (m.in. zaświad­cze­niem o wysokości dochodu) do Wojew­ódzkiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wod­nej właś­ci­wego dla wojew­ództwa, w którym zna­j­duje się budynek:

  • za pośred­nictwem strony gov​.pl – niezbędne jest do tego posi­adanie Pro­filu Zau­fanego. Do wypeł­ni­anego wniosku należy dołączyć skany załączników, a następ­nie przesłać na skrzynkę podaw­czą ePUAP odpowied­niego dla lokaliza­cji domu Wojew­ódzkiego Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospo­darki Wod­nej (WFOŚiGW)
  • za pośred­nictwem Por­talu Benefic­jenta na stronie WFOŚiGW – konieczne jest wtedy założe­nie konta na Por­talu. Należy pobrać for­mu­larz w for­ma­cie PDF, wypełnić i złożyć online wraz z załącznikami. Pon­adto konieczne jest wydrukowanie wniosku i złoże­nie go w odpowied­nim WFOŚiGW lub siedz­i­bie gminy. Można to zro­bić oso­biś­cie lub przesłać doku­menty pocztą.

Załącznikiem do takiego wniosku jest kosz­to­rys, który chęt­nie dla Państwa przygotujemy.

Wiele gmin położonych na obszarze, gdzie obow­iązuje tzw. uch­wała antys­mogowa (art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet­nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) uczest­niczy także w pro­gramie real­iza­cji przed­sięwz­ięć niskoemisyjnych Stop Smog, warto o to spy­tać w swoim urzędzie.

Pon­adto rozlicza­jąc się z fiskusem, mamy możli­wość uwzględ­nienia ulgi ter­mo­mod­ern­iza­cyjnej, znanej też jako remon­towa. Pozwala ona odliczyć od dochodu lub przy­chodu koszty ponie­sione w związku z ter­mo­mod­ern­iza­cją m.in. takie jak wymi­ana okien.