Jakie drzwi do stylu skandynawskiego?

2 lata temu

Od kilku lat pop­u­larność stylu skan­dy­nawskiego cią­gle rośnie. Wiele osób, które urządzają swoje nowe cztery kąty albo remon­tują stare lokale mieszkan­iowe, decy­duje się na zaaranżowanie wnętrz właśnie w duchu skan­dy­nawskim. Moda na styl skan­dy­nawski wynika z faktu, iż pomieszczenia urząd­zone w ten sposób są przy­jazne dla użytkown­ików. Najważniejszym założe­niem tego stylu jest bowiem połącze­nie wysok­iej este­tyki wynika­jącej z pros­toty, jas­ności oraz funkcjon­al­ności. Prze­by­wanie we wnętrzach urząd­zonych w stylu skan­dy­nawskim wspaniale wpływa na ludzką psy­chikę, gdyż jasne zrównoważone kolory koją zmysły, a proste i funkcjon­alne formy mebli i innych dodatków ułatwiają codzi­enne funkcjonowanie.

Jaki kolor drzwi wewnętrznych pasuje do stylu skandynawskiego?

Aby wnętrze było urząd­zone w stylu skan­dy­nawskim, wszys­tkie ele­menty jego wys­troju powinny ze sobą współ­grać. Tylko w ten sposób możliwe będzie stworze­nie odpowied­niej atmos­fery i nadanie pomieszcze­niu iście skan­dy­naws­kich cech. Ważné jest więc wybranie koloru farb, mebli oraz stosownych dodatków, a także dopa­sowanie do nich tak pod­sta­wowych ele­men­tów jak drzwi wewnętrzne.

Drzwi są bardzo dużym ele­mentem, który od razu po wejś­ciu do domu przy­ciąga wzrok i przykuwa uwagę. Spora powierzch­nia sprawia, że powinny być opty­mal­nie dopa­sowane do aranżacji danego wnętrza, gdyż mają na nią wielki wpływ. Do pomieszczeń urząd­zonych w stylu skan­dy­nawskim najlepiej pasują trady­cyjne drzwi przyl­gowe utrzy­mane w jas­nej kolorystyce. Można postawić na drew­ni­ane drzwi wykońc­zone białym lakierem. Takie rozwiązanie jest niezwykle uni­w­er­salne, gdyż tego typu drzwi pasują prak­ty­cznie do każdej aranżacji. W przy­padku stylu skan­dy­nawskiego są doskon­ałym wyborem, gdyż szczegól­nymi wzglę­dami darzy on jasne barwy, dzięki którym wnętrza stają się przestrzenne i spokojne.

Doskon­ałym pomysłem może być również zakup drzwi wewnętrznych w kolorach jas­nych pasteli, szarości. Takie barwy pięknie kom­ponują się z bielą ścian, nat­u­ral­nym drewnem oraz jas­nymi dodatkami, wprowadza­jąc do wnętrz odrobinę roman­tyzmu. Można też zde­cy­dować się na drzwi wyko­nane z nat­u­ral­nego drewna w jas­nym odcie­niu (np. sosna czy mod­rzew) albo postawić na klasy­czny dąb, który swoim kolory­tem doda wnętr­zom odrobiny ciepła.

Na co zwracać uwagę, wybier­a­jąc drzwi do wnętrz skandynawskich?

Kiedy już zde­cy­du­jesz się na kolor drzwi wewnętrznych, zwróć uwagę na to, w jakim stylu są zapro­jek­towane. Staw­iaj na proste i pon­ad­cza­sowe mod­ele bez zbęd­nych zdo­bień, które pasują do więk­szości wnętrz albo zde­cy­duj się na te utrzy­mane w stylu retro, których forma naw­iązuje do starych drzwi zdo­bionych sub­tel­nymi fre­zowa­ni­ami i aplikac­jami (takimi jak np. kasetony, szk­le­nia czy delikatne ramki).