Świąteczne mycie okien. Jak się za to zabrać?

2 miesiące temu

Mycie okien na święta wielka­nocne stało się nieodłączną częś­cią naszej trady­cji. Zbliża­jące się święta są bowiem doskon­ałym pretek­stem do zro­bi­enia wiosen­nych gen­er­al­nych porząd­ków w swoim domu. Chęć dokład­nego wyczyszczenia okien i wnętrz wynika z faktu, iż każdy z nas lubi prze­by­wać w wyp­ielęg­nowanych, czystych pomieszczeni­ach, a świąteczny okres spędzamy zazwyczaj właśnie we włas­nych domach z najbliższymi. Aby umilić sobie ten wyjątkowy czas, warto zad­bać o okna. Błyszczące i prze­jrzyste szyby spraw­iają, że cały świat będzie wyglą­dał piękniej, wnętrza rozświ­etli wiosenne słońce, a dom będzie się prezen­tować odświęt­nie zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz.

Jak przeprowadzić wiosenne mycie okien krok po kroku?

1. Kup odpowied­nie środki czys­tości i akce­so­ria do mycia szyb Porządne mycie okien nie może być przeprowad­zone bez odpowied­nich płynów do mycia oraz akce­soriów uspraw­ni­a­ją­cych pro­ces czyszczenia. Przede wszys­tkim będziesz potrze­bować płynu do mycia szyb. Najlepiej sprawdzają się w tej roli preparaty z dodatkiem alko­holu, dzięki któremu na przeszk­le­ni­ach nie pozostają nieeste­ty­czne ślady czy smugi. Niezbędne będą również szmatki (najlep­sze są te wypro­dukowane z delikat­nej mikrofi­bry) oraz gumowa ścią­gaczka do szyb.

2. Zad­baj o odpowied­nie środki czys­tości przez­nac­zone do pielę­gnacji drew­ni­anych ram oki­en­nych Drew­ni­ane okna wyma­gają uży­cia spec­jal­nych, przez­nac­zonych dla nich środ­ków czys­tości oraz preparatów kon­ser­wu­ją­cych. Trzeba je reg­u­larnie czyś­cić, usuwa­jąc osi­ada­jący na nich kurz, który jest źródłem drob­nous­tro­jów choro­bot­wór­czych. Ramy drew­ni­ane wystar­czy dokład­nie przetrzeć ścierką zwilżoną wodą zmieszaną z płynem do naczyń. W prze­ci­wieńst­wie do okien wyko­nanych z innych mate­ri­ałów, okien z drewna nie czyścimy preparatami zaw­ier­a­ją­cymi w swoim składzie salmiak (pow­sta­jący w wyniku reakcji kwasu sol­nego i amo­ni­aku), ponieważ wpływa on nieko­rzyst­nie na stan drewna, co może skutkować uszkodze­niem powłok akry­lowych. Drugim krok­iem jest delikatne nałoże­nie na wyschnięte ramy spec­jal­nego mleczka do pielę­gnacji drewna (np. emul­sji do pielę­gna­cyjnej marki Sikkens). Kon­serwację okien zaleca się dwa razy do roku – na wiosnę i jesień.

3. Myj okna o odpowied­niej porze dnia Wiosenna aura bywa kapryśna. Na mycie okien wybierz ciepły i słoneczny dzień, dzięki czemu będziesz lep­iej widzieć wszys­tkie plamy oraz smugi. Pod­czas czyszczenia warto uwzględ­nić pozy­cję słońca na niebie – nie należy myć okien, gdy są wys­taw­ione na bezpośred­nie dzi­ałanie promieni słonecznych.

4. Zanim zaczniesz myć, przy­go­tuj okna Przed rozpoczę­ciem mycia przy­go­tuj wszys­tkie okna, zde­jmij przed­mioty i kwiaty sto­jące na para­petach, prze­suń sto­jące blisko okien meble, aby mieć do nich swo­bodny dostęp, zde­jmij też firany i zasłony.

5. Wyczyść fra­mugi Mycie rozpocznij od dokład­nego wyczyszczenia fra­mug. Najpierw przy pomocy odkurza­cza i ssącej końcówki szczeli­nowej oczyść je z więk­szych zanieczyszczeń. Następ­nie umyj je ciepłą wodą z delikat­nym deter­gen­tem. Gdy będą już czyste i suche, nałóż na drew­ni­ane ramy preparat konserwujący.

6. Wyczyść i zabez­piecz uszczelki Nie zapom­i­naj o uszczelkach – gdy ramy są już czyste, przetrzyj je czystą szmatką namoc­zoną w wodzie z deter­gen­tem. Następ­nie osusz je, a potem nałóż na nie spec­jalny preparat przez­nac­zony do pielę­gnacji i kon­serwacji gumy. Dzięki niemu uszczelki w Twoich oknach zachowają elasty­czność, co przedłuży ich żywot­ność i będzie miało bezpośredni wpływ na ich szczelność.

7. Zajmij się szy­bami Czas zad­bać o szyby. Spryskuj ich powierzch­nię środ­kiem do mycia szyb, rozcieraj go po szk­lanej powierzchni miękką szmatką, a następ­nie zgar­niaj jego nad­miar od góry do dołu gumową ścią­gaczką. Na koniec wytrzyj całą szybę suchą i czystą szmatką, aby nadać jej blask i pozbyć się ewen­tu­al­nych smug.

8. Wyczyść para­pety Na koniec zajmij się wewnętrznymi i zewnętrznymi para­petami. Oczyść je z zanieczyszczeń, a następ­nie umyj np. wod­nym rozt­worem płynu do mycia naczyń.