Na jakie profile okienne się zdecydować?

2 miesiące temu

Pro­fil oki­enny to najważniejsza część okna, gdyż zależą od niego jego właś­ci­wości ter­moizo­la­cyjne. Pro­fil zbu­dowany jest z ramy, ościeżnicy, lis­tew przyszy­bowych i innych ele­men­tów. Dostęp­nych jest wiele rodza­jów pro­fili oki­en­nych, a różnią się one od siebie głównie gruboś­cią. W dzisiejszym wpisie doradz­imy, na jakie pro­file warto się zdecydować.

Czym charak­teryzują się pro­file drewniane?

Pro­file okien drew­ni­anych z naszej oferty pow­stają z najwyższej jakości kan­tówki o odpowied­nim stop­niu wilgo­t­ności. Kan­tówka taka nie może być bowiem ani zbyt sucha, ani zbyt mokra, gdyż mogłaby z cza­sem zacząć się wypaczać. Jest ona kle­jona warst­wowo. Gotowy pro­fil drew­ni­anego okna jest następ­nie skle­jany, pre­cyzyjne szli­fowany, impreg­nowany, a wszys­tkie pory w drewnie są wypeł­ni­ane spec­jalną powłoką między­warst­wową, dzięki której lakier zyskuje więk­szą trwałość. Ostat­nią czyn­noś­cią jest naniesie­nie dwóch warstw powłoki nawierzchniowej.

Jaki współczyn­nik przenika­nia ciepła powinny mieć okna?

Okna muszą zapew­niać odpowied­nią izo­lację ter­miczną, dlat­ego przy ich wyborze, powinno się zwracać uwagę na grubość pro­fili oraz współczyn­nik przenika­nia ciepła Uw podawany przez pro­du­cen­tów okien. Określa on dokładną wielkość strat ciepła z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz na powierzchni 1m2 przy różnicy tem­per­atur 1°C. Wartość współczyn­nika Uw zależy od zas­tosowanej grubości, rodzaju drewna oraz budowy paki­etu szybowego.

Według aktu­al­nie obow­iązu­jącej normy prawa budowlanego maksy­malna wartość współczyn­nika Uw dla okien nie powinna przekraczać 0,9 W/​m2K: https://​isap​.sejm​.gov​.pl/​i​s​a​p​.​n​s​f​/​D​o​c​D​e​t​a​i​l​s​.​x​s​p​?​i​d​=​W​D​U​20130000926

Nawet najlep­sze okno nie zapewni właś­ci­wej ter­moizo­lacji, jeżeli będzie niewłaś­ci­wie zamon­towane, dlat­ego bardzo istotny jest również zgody z wymogami normy ciepły mon­taż, dzięki któremu możli­wości ter­moizo­la­cyjne nowoczes­nych okien drew­ni­anych zostaną w pełni wykorzystane.