Jak dobrać odpowiednie drzwi zewnętrzne?

miesiąc temu

Zakup drzwi zewnętrznych powinien być dobrze prze­myślany, gdyż jest to ważny ele­ment wykończeniowy każdego domu, który służy jego mieszkań­com przez wiele lat. Drzwi wejś­ciowe muszą pełnić kilka istot­nych funkcji: być skuteczną bari­erą dla ewen­tu­al­nych intruzów, odd­zielać wnętrza od świata zewnętrznego, chronić je przed nad­miernym hałasem oraz ucieczką ciepła. Powinny więc być solidne, wytrzy­małe, este­ty­czne i ciepłe. Doskon­ałym wyborem jest mon­taż drzwi drew­ni­anych, które nie tylko pięknie się prezen­tują, ale wyróż­ni­ają się także doskon­ałymi para­me­trami użytkowymi.

Dlaczego ter­moizo­lacja jest ważnym para­me­trem drzwi zewnętrznych?

Drzwi zewnętrzne to wiz­ytówka domu. Muszą być este­ty­czne, solidne, bez­pieczne, ciche i ciepłe. Powinny efek­ty­wnie chronić wnętrza domu przed nieko­rzyst­nymi warunk­ami atmos­fer­ycznymi, zabez­piecza­jąc pomieszczenia przed utratą ciepła. Ciepłe drzwi wejś­ciowe przy­czynią się do oszczędza­nia energii, a więc będą miały bezpośredni wpływ na obniże­nie rachunków za ogrze­wanie. O izo­la­cyjności cieplnej infor­muje współczyn­nik przenika­nia ciepła U. Według obow­iązu­ją­cych od 2021 roku przepisów nie powinien on przekraczać 1,3W/(m2K). Im współczyn­nik ów jest niższy, tym cieple­jsze są drzwi zewnętrzne. Należy zwró­cić na to szczególną uwagę, jeśli staramy się o dotację lub chcemy sko­rzys­tać z ulgi termomodernizacyjnej.

Jakie para­me­try cieplne mają drew­ni­ane drzwi zewnętrzne?

Drzwi zewnętrzne drew­ni­ane mają doskon­ałe para­me­try ter­miczne. Nasza firma ofer­uje swoim klien­tom drew­ni­ane drzwi zewnętrzne w pro­fi­lach o dwóch gruboś­ci­ach – 68 mm i 78 mm. Współczyn­nik U drzwi z pro­filem o grubości 68 mm to 1,4W/(m2K), dla drzwi z pro­fil­ami o grubości 78 mm współczyn­nik ten ma wartość 1,1W/(m2K). Nasze drzwi pro­duku­jemy z litego drewna kle­jonego warst­wowo. W drzwiach o grubości 68 mm kan­tówka składa się z trzech warstw. W drzwiach o grubości 78 mm kan­tówka kle­jona jest z czterech warstw lameli. Aby drzwi speł­ni­ały normy i zapew­ni­ały wnętr­zom domu właś­ciwą ter­moizo­lację, warto wybierać ich grub­szy wari­ant. Drzwi z pro­filem o grubości 78 mm zag­waran­tują odpowied­nią ochronę przed chło­dem i zabez­pieczą wnętrza przed utratą cen­nego ciepła.

Próg drzwiowy z przekładką ter­miczną także stanowi istotny ele­ment izo­la­cyjności cieplnej każdego domu. Właś­ciwy mon­taż i uszczel­nie­nie progu jest niezmiernie istot­nym ele­mentem i prob­lematy­cznym w każdym, szczegól­nie nowym budynku. Stosowany przez firmę Wik­tor­czyk próg jest pro­giem niskim, który pozwala na swo­bodną komu­nikację, również jest przys­tosowany dla osób niepełnosprawnych.